ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Δημόσια διαβούλευση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών - Διοργανώνεται από Υφυπουργείο Ναυτιλίας και Δήμο Παραλιμνίου

4785211 1457246 0 0 2000 1333 1200 800 exclusive, Θάλασσα, Περιβάλλον

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου πραγματοποιούν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο Xenion στο Παραλίμνι και καλούνται οι δημότες να παραστούν για να ενημερωθούν για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και να εκφράσουν τις απόψεις τους ώστε να καταγραφούν στη δημόσια διαβούλευση η οποία διαρκεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η συμβολή στη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα, εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές, καθώς και η προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

Μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς επίσης στην προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Η προεργασία για την κατάρτιση του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου έγινε στα πλαίσια του έργου στρατηγικού χαρακτήρα «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Κύπρου και της Ελλάδας.

Προηγήθηκε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής ΘΧΣ που ολοκληρώθηκε στις 14/7/2021.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι αρχές και το κοινό (δηλ. οι «φορείς») να υποβάλουν τυχόν απόψεις και παραστάσεις για το περιεχόμενο του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ