ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού στον Δήμο Παραλιμνίου

Όλες οι πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα έντυπα

civil engineers looking at blueprints 473683922 5c14287446e0fb00014ad74b θέσεις εργασίας, κενές θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Μηχανικού.

Η προκήρυξη της πλήρωσης της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

  1. Ο μισθός της θέσης είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) –Α7-Α8(ι) και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
  2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4312 και ημερ.18/10/2019 (Παράρτημα Όγδοο) Σ.Υ.38/2019.
  3. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης πλήρωσης θέσης δεν κρίνεται αναγκαίο με βάση τις ανάγκες της Δημοτικής Υπηρεσίας να καθοριστεί στο παρόν στάδιο Περιγραφή Εργασίας.
  4. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (βαρύτητα 15%), Αγγλικά (βαρύτητα 15%), Ειδικό Θέμα (40%) και Εξέταση Ικανοτήτων (βαρύτητα 30%).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5 Αυγούστου 2022, 13:00

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ