Πλοιάριο με μετανάστες στο Κάβο Γκρέκο

294
≈ÍÙÂÙ·Ï›ÌÁ ÂȘÂflÒÁÛÁ ÂÌÙÔÈÛÏÔ˝ Í·È ‰È‹Û˘ÛÁÚ Ï„‹ÎÔı ·ÒÈËÏÔ˝ ·Ò‹ÌÔÏ˘Ì ÏÂÙ·Ì·ÛÙ˛Ì Ò·„Ï·ÙÔÔflÁÛ·Ì Ù· ÛÙÂΛ˜Á ÙÔı ÀÈÏÂÌÈÍÔ˝ ”˛Ï·ÙÔÚ ÛÙÁ ˷΋ÛÛÈ· ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ  ÒfiÙÁÚ. ≈ȉÈ͸ÙÂÒ·, ÏÂÙ‹ ·¸ ·ÓÈÔÔflÁÛÁ ÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì Ôı ÂÒÈfiÎË·Ì ÛÙÔ ≈ÌÈ·flÔ  ›ÌÙÒÔ ”ıÌÙÔÌÈÛÏÔ˝ ∏ÒÂıÌ·Ú Í·È ƒÈ‹Û˘ÛÁÚ ÙÔı ¡.À.” ‚Äì ≈À.¡ ‘. ·¸ ÙÔ ÔϸÎÔ„Ô  ›ÌÙÒÔ ∏ÒÂıÌ·Ú ‚Äì ƒÈ‹Û˘ÛÁÚ …Ù·Îfl·Ú (MRCC/ ROMA), ÙÔ ÀÈÏÂÌÈ͸ ”˛Ï· ‚Äì ≈ÎÎÁÌÈÍfi ¡ÍÙÔˆıηÍfi ÂÌÙ¸ÈÛ ÛfiÏÂÒ· ÛÁÏ·ÌÙÈ͸ ·ÒÈËϸ ·Ò‹ÌÔÏ˘Ì ÏÂÙ·Ì·ÛÙ˛Ì ÛÙÁ ˷΋ÛÛÈ· ÂÒÈÔ˜fi, ÂÒflÔı 70 Ì.Ï. ÌÔÙÈÔ‰ıÙÈÍ‹ ÙÁÚ  ÒfiÙÁÚ, ÎÁÛflÔÌ ÂÒÈÔ˜fiÚ ÂıË˝ÌÁÚ ›ÒÂıÌ·Ú Í·È ‰È‹Û˘ÛÁÚ Ã‹ÎÙ·Ú. œÈ ·Ì˘Ù›Ò˘ Â›‚·ÈÌ·Ì Û ·ÎÈÂıÙÈ͸ ÛÍ‹ˆÔÚ ÂÒflÔı ÙÒÈ‹ÌÙ· ‰˝Ô Ï›ÙÒ˘Ì (32Ï.), ÂıÒÈÛ͸ÏÂÌÔ Û ‰ıÛ˜ÂÒfi Ë›ÛÁ, ÙÔ ÔÔfloÂÌÙÔflÛÙÁÍ ·¸ ÙÔ ı¸ ÂÎÎÁÌÈÍfiÚ ÛÁÏ·fl·Ú ·Ò·ΛÔÌ ƒ/Œ ‚ÄúOLYMPICFAITH‚Äù. ∂ÏÂÛ· Í·È ı¸ ÙÔ ÛıÌÙÔÌÈÛϸ ÙÔı ≈ ”≈ƒ, ÛÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi Í·Ù›ÎÂıÛ –ÎÔflÔ ¡ÌÔÈÍÙfiÚ »·Î‹ÛÛÁÚ (–¡») À.” ‚Äì ≈À.¡ ‘. ÙÔ ÔÔflÔ Í·È ÛıÌ›‰Ò·Ï ÛÙÁÌ ·Ûˆ·Îfi Ò¸Û‰ÂÛÁ ÙÔı ¡/  Âfl ÙÔı ‚ÄúOLYMPICFAITH‚Äù. ”ÙÔ ÛÁÏÂflÔ ‰ÂÛϽËÁÍ·Ì ·¸ ÙÔ ≈ ”≈ƒ „È· ·ÒÔ˜fi Ûı̉ÒÔÏfiÚ, ‰˝Ô (02) ·Ò·ΛÔÌÙ· ÂÏÔÒÈÍ‹ ÎÔfl· Í·È ÙÔ ÎÔflÔ USÕS‚ÄúJOHNLENTHALL‚Äù ÙÔı ¡ÏÂÒÈÍ·ÌÈÍÔ˝ –ÔÎÂÏÈÍÔ˝ Õ·ıÙÈÍÔ˝. –·Ò‹ÎÎÁη ›ÛÂıÛ ÛÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi Í·Ù¸ÈÌ Û˜ÂÙÈÍÔ˝ ·ÈÙfiÏ·ÙÔÚ ÙÔı ≈ ”≈ƒ, ÷Ò„‹Ù· ÙÔı –ÔÎÂÏÈÍÔ˝ Õ·ıÙÈÍÔ˝, Á ÔÔfl· ·ÒÂfl˜Â Í·È È·ÙÒÈÍfi ‚ÔfiËÂÈ· ÛÙÔıÚ ‰È·Û˘Ë›ÌÙÂÚ. àÙÁ Ûı̉ÒÔÏfi ÙÔı ÎÁÒ˛Ï·ÙÔÚ ÙÔı –¡» À.” ‚Äì ≈À.¡ ‘., ÓÂÍflÌÁÛÂ Í·È ÔÎÔÍÎÁÒ˛ËÁÍ Á ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· ÏÂÙÂÈ‚fl‚·ÛÁÚ Ù˘Ì ÏÂÙ·Ì·ÛÙ˛Ì ·¸ ÙÔ ¡/  ÛÍ‹ˆÔÚ ÛÙÔ ƒ/Œ ‚ÄúOLYMPICFAITH‚Äù, ·Ò‹ ÙÈÚ ·ÌÙflÓÔÂÚ Í·ÈÒÈÍ›Ú ÛıÌËfiÍÂÚ Ôı ÂÈÍÒ·ÙÔ˝Ì ÛÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi (ÈÛ˜ıÒfi ·Ô˷ηÛÛfl·) Ï ·ÔÙ›ÎÂÛÏ· ÙÁ ‰È‹Û˘ÛÁ ΛÔÌ Ù˘Ì ÙÒÈ·ÍÔÛfl˘Ì (300) ·Ù¸Ï˘Ì, Ï ÒÔÙÂҷȸÙÁÙ· Û „ıÌ·flÍÂÚ Í·È ·È‰È‹. »· ·ÍÔÎÔıËfiÛÂÈ Á ÏÂÙ·ˆÔÒ‹ Ù˘Ì ·ÎÎÔ‰·˛Ì ÛÙÔ ÎÁÛÈ›ÛÙÂÒÔ ·Ûˆ·Î›Ú ·„ÍıÒÔ‚¸ÎÈÔ / ÎÈϛ̷. (EUROKINISSI/À…Ã≈Õ… œ ”ŸÃ¡)

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές της Δημοκρατίας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πλοιάριο με μετανάστες βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έστειλαν αναγνώστες στο Famagusta.News το πλοιάριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί η Λιμενική Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα και οι αρχές της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διαφανεί αν το πλοιάριο θα κατευθυνθεί τελικά στις ακτές του Κάβο Γκρέκο ή προς τις κατεχόμενες περιοχές.

Περισσότερα σε λίγο…

Εικόνα Αρχείου

Famagusta.News