ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ: 5 ξενοδοχεία στην αναβάθμιση ζωνών (εικόνα)

Μετά την επέκταση και αναβάθμιση της τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας που εγκρίθηκε από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2017, πέντε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης αξιοποίησαν τα γενναιόδωρα πολεοδομικά κίνητρα που παρέχονται, υποβάλλοντας αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών και τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων, στην περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Λιμνάρα και Άμμος του Καμπούρη, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας.

Σημειώνεται ότι με βάση την Εγκριμένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017, πλέον δεν μπορούν να υποβληθούν άλλες αιτήσεις στην Πολεοδομική Αρχή, αφού δόθηκε χρονικό περιθώριο δύο χρόνων από τη δημοσίευση του ισχύοντος σχεδίου ανάπτυξης για υποβολή αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικών αδειών, χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει εκπνεύσει προ εξαμήνου.

Η Πολεοδομική Αρχή χορήγησε μία πολεοδομική άδεια για ενιαία μικτή τουριστική ανάπτυξη στην τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής, για την οποία προηγουμένως το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε περιβαλλοντική έγκριση, κατόπιν εξέτασης Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Εκκρεμούν άλλες τέσσερις αιτήσεις που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες εντός της τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι με βάση τη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας, η οποία δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τον Νοέμβριο 2015, στην τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών χωριών, τουριστικών επαύλεων και οργανωμένων διαμερισμάτων με ανώτατο συντελεστή δόμησης και ανώτατο ποσοστό κάλυψης 15%, ανώτατο αριθμό ορόφων 2 και ανώτατο ύψος οικοδομών 8,3 μέτρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.3 του τροποποιημένου κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2017, μεταξύ των προνοιών, προστέθηκε μία ακόμη πρόνοια, η οποία αφορά ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών, δηλαδή αποκλειστικά τεσσάρων αστέρων και άνω, με ανώτατο συντελεστή δόμησης 30%, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 20%, μέγιστο αριθμό ορόφων 3 και ανώτατο ύψος οικοδομών 13,1 μέτρα. Επιπλέον, με στόχο την άμεση προσέλκυση επενδύσεων για τέτοιου είδους ξενοδοχειακές αναπτύξεις υψηλής ποιοτικής στάθμης, πέραν των οποιωνδήποτε γενικότερων κινήτρων που δυνατό να ισχύουν βάσει κυβερνητικής πολιτικής, στην τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής παρέχεται επιπρόσθετο κίνητρο αύξησης του ανώτατου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης μέχρι 40%, για αναπτύξεις οι οποίες αφορούν αιτήσεις για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων που υποβάλλονται στην Πολεοδομική Αρχή εντός χρονικού περιθωρίου δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας και υλοποιούνται εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της πολεοδομικής άδειας, στην οποία δεν μπορεί να δοθεί παράταση με τον αυξημένο συντελεστή δόμησης.

Όσον αφορά τις πέντε αιτήσεις για ξενοδοχειακές μονάδες, μετά από έρευνα έχουμε διαπιστώσει ότι και τα πέντε εφάπτονται τόσο της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας όσο και της περιοχής Δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κάβο Γκρέκο. Επίσης, τα τεμάχια χωροθέτησης που αφορούν τις δύο από τις πέντε αιτήσεις εφάπτονται της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας / Ειδική Ζώνη Διατήρησης Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο.

Ειδικότερα, στις 13/2/2019, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση αναφορικά με την ΠΕΕΠ για προσθηκομετατροπές σε οργανωμένα διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (Mare Village Hotel), ιδιοκτησία της εταιρείας Kermia Hotels Ltd. Το προτεινόμενο έργο αφορά προσθηκομετατροπές σε οργανωμένα διαμερίσματα (προσθήκη 120 κλινών), με σκοπό τη μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 4 αστέρων δυναμικότητας 734 κλινών.

Επιπρόσθετα, έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις χορήγησης Πολεοδομικών Αδειών και εκκρεμεί η εξέταση των σχετικών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Ειδικότερα:

• Τον Μάρτιο 2019 υποβλήθηκε ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων (Cape Greco Hotel), ιδιοκτησία της εταιρείας JCG Group. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει 180 δωμάτια και 40 διαμερίσματα.

• Τον Αύγουστο 2019 υποβλήθηκε ΜΕΕΠ για την ανέγερση δύο νέων ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων (Formatio Hotel) ιδιοκτησία της εταιρείας Formatio Ltd. Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανέγερση δύο ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων, 1073 και 1170 κλινών.

Επιπλέον, έχουν υποβληθεί δύο ακόμη αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών, οι οποίες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η πρώτη υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2019 και αφορά την ανέγερση ξενοδοχείου και οικιστικών διαμερισμάτων με την ονομασία Sensatori και η δεύτερη υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2017 από φυσικό πρόσωπο και αφορά την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων.

Χωρίς στρατηγική και δέουσα

Σημειώνεται ότι η επέκταση και σημαντική αναβάθμιση της τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής, μεταξύ των τοποθεσιών Λιμνάρα και Άμμος του Καμπούρη, δεν υποβλήθηκε σε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον / ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα τροποποιημένα σχέδια Χρήσης Γης και Πολεοδομικές Ζώνες, αντίστοιχα, της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017, η Πολεοδομική Αρχή προχώρησε στην τροποποίηση της πολεοδομικής ζώνης προστασίας Δα1-ΠΦ, και την επέκταση της παρακείμενης τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής Τ6(Ε1), χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη τις απόψεις και θέσεις των συναρμόδιων αρχών, καθώς και τις σχετικές νομοθεσίες για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Πηγή: Philenews