Επ. Αμμοχώστου-Λεωφορεία: ΟΣΕΑ μέχρι το 2031

ΕΠ.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Υπεγράφη συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 04 27T175648.803 exclusive, λεωφορεία, ΟΣΕΑ

Υπογράφτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Συμβόλαιο για Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία στην Καθορισμένη Περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου η οποία  τελεί υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Σταύρος Μιχαήλ, και εκ μέρους της Εταιρείας «Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου, ΛΤΔ», ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Παντελή, στην παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, κ. Ανδρέα Νικηφόρου και αντιπροσώπων του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2021 με συνολική διάρκεια 10 έτη. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες και σαράντα ευρώ (€59,675,040.00) συν Φ.Π.Α., και με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για επέκταση των υπηρεσιών μέχρι 50% για το ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€44,285,500.00) συν Φ.Π.Α.

Με την νέα αυτή Σύμβαση γίνεται ακόμη ένα βήμα υλοποίησης του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για αναβάθμιση των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. Βασικός στόχος είναι να καταστεί η επιλογή της χρήσης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορείο, ουσιαστική εναλλακτική λύση στις ανάγκες κινητικότητας του σύγχρονου πολίτη.