ΦΡΕΝΑΡΟΣ: Κενή θέση πωλητή στη ΣΕΔΙΓΕΠ Φρενάρους

Δείτε λεπτομέρειες για τη θέση εργασίας

siskevastirio frouta 1200x630 1 Εργοδότηση, θέσεις εργασίας, κενές θέσεις εργασίας, ΣΕΔΙΓΕΠ Φρενάρους

Η ΣΕΔΙΓΕΠ ΦΡΕΝΑΡΟΥ ΛΤΔ της επαρχίας Αμμοχώστου, που ασχολείται με την συγκέντρωση και εμπορία οπωροκηπευτικών ζητά να προσλάβει Πωλητή με σύμβαση εργασίας για δώδεκα (12) μήνες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 1. Υπεύθυνος για τον διαχωρισμό – ταξινόμηση της παραγωγής των μελών αναλόγως της ποιότητας και την διάθεση – πώληση των εμπορευμάτων της Εταιρείας.
 2. Καθοδηγεί τους παραγωγούς και ελέγχει την εφαρμογή της τυποποίησης και την τήρηση των κανονισμών παραλαβής και πώλησης της Εταιρείας και γενικά της αγοράς.
 3. Υπεύθυνος για την τιμολόγηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες/αποφάσεις του Γραμματέα και της Επιτροπείας.
 4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελαν ανατεθεί σε αυτόν από τον Γραμματέα και Επιτροπεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήρια σχολής Μέσης εκπαίδευσης
 2. Γνώση των γεωργικών προϊόντων και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα διατηρήσει καλών σχέσεων με τα μέλη – πελάτης της εταιρείας
 4. Πείρα στο επάγγελμα επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός κλίμακα Α2-Α5-Α7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εταιρείας μας ή email [email protected] το αργότερο μέχρι τις 12:00 π.μ. στις 20/04/2021 ημέρα Τρίτη Θέσης Πωλητή.
 2. Στο φάκελο να αναγράφεται Αίτηση για πλήρωση Πωλητή
 3. Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Η θέση θα είναι για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου
 5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 23821114.

*Εικόνα Αρχείου