ΛΙΟΠΕΤΡΙ: Αλλάζει όψη το αλιευτικό καταφύγιο

230

Την προώθηση του έργου για ανάπλαση του Αλιευτικού Καταφυγίου Λιοπετρίου ενέκρινε η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψη τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών. Η συνολική δυναμικότητα του καταφυγίου σε αλιευτικά σκάφη θα ανέρχεται στα 114.
 
Οι κατασκευές για την ανάπλαση του Αλιευτικού Καταφυγίου Λιοπετρίου εντάσσονται στη λογική της διατήρησης του χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο υφιστάμενο περιβάλλον. Η ανάπλαση θα οργανώσει τον χώρο στον οποίο σήμερα παρατηρείται αναρχία από διάφορες χρήσεις και κατασκευές και θα επιτρέψει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχό τους μελλοντικά. Η Περιβαλλοντική Αρχή τονίζει πως στον χώρο του καταφυγίου δεν θα πρέπει να αναπτυχθούν μελλοντικά επιπλέον χρήσεις που θα επιφέρουν νέες πιέσεις, μέσω δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση και σχεδίασμα.
 
Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, οι κατασκευές δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και στα αντικείμενα προστασίας της, παρόλο που συσσωρευτικά με άλλες αναπτύξεις στην περιοχή καταγράφεται αυξημένη πίεση.
 
Αυτό ισχύει δεδομένου ότι θα εφαρμοστούν αυστηρώς τα μέτρα που καταγράφονται στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θετικής γνωμοδότησης.
 
Μεταξύ άλλων, προτείνεται να σχεδιαστεί ο χρονικός προγραμματισμός της φάσης κατασκευής έτσι ώστε να αποφεύγεται χρονικά η περίοδος διαχείμασης του είδους charadrius leschenaultii. Κατ’ επέκταση θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθούν τα κατασκευαστικά έργα την περίοδο Νοεμβρίου – Μαΐου. 
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του ημερ. 10/5/2018 απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αίτησή του για το έργο της Διαμόρφωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι. Ταυτόχρονα απέστειλε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.
 
Για την ολοκλήρωση της ΜΕΕΠ, οι αιτητές και οι μελετητές του έργου προχώρησαν στη διεξαγωγή σειράς γεωλογικών ερευνών/μελετών καθώς και ακτομηχανικών μελετών. 
 
Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε πως απαιτούνταν επιπρόσθετα στοιχεία για κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τα οποία προσκομίστηκαν και λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιμασία της τελικής γνωμοδότησης.
 
Ο χώρος του αλιευτικού καταφυγίου βρίσκεται νότια του αυτοκινητόδρομου A3, μεταξύ της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου και της Αγίας Θέκλας. Η περιοχή του προτεινόμενου έργου καταλαμβάνει έκταση 10 ha χέρσας γης, η οποία ήδη χρησιμοποιείται εκτεταμένα και χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Διοικητικά η περιοχή υπάγεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στην κοινότητα Λιοπετρίου και ένα μικρό μέρος βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Σωτήρας. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και καταλαμβάνει το 13,04% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ (70 ha) «Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι» (CY3000009) και 0,5% του ΤΚΣ (76,39 ha) «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου» (CY3000001) και αφορά στον χώρο που ήδη χρησιμοποιείται από τους αλιείς και το κοινό για διάφορες δραστηριότητες χωρίς τις κατάλληλες υποδομές.
 
Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού και η οργάνωση ενός Εθνικού Πάρκου, με έντονο περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην ανάδειξη του αγροτικού τοπίου της Κύπρου και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και του ρόλου της στη διαμόρφωση του τοπίου της νήσου.
 
Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση αφορούν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του ποταμού, την ομαλή λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου με τη δημιουργία οργανωμένου χώρου με βασικά έργα υποδομής και την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής.
 
Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο Δίκτυο Natura
 
Η Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 υποβλήθηκε τον Μάιο του 2018 και εξετάστηκε στις 25/7/2018. Η Ad-hoc επιτροπή εξέτασε το έργο λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της μελέτης Δέουσας Εκτίμησης, τις συσσωρευτικές επιπτώσεις με τα υπόλοιπα έργα που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και την ιδία γνώση των μελών. Η μελέτη εστιάστηκε στις επιπτώσεις από τη δημιουργία και λειτουργία του έργου, τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής και των αντικειμένων προστασίας (είδη χαρακτηρισμού), καθώς και τη σημασία της περιοχής ως μεταναστευτικός διάδρομος. Για την αξιολόγηση του έργου λήφθηκε υπόψη η αναγκαιότητα για τη δημιουργία του καταφυγίου σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις υποδομές.
 
Κατά την αξιολόγηση εκτιμήθηκε πως θα υπάρξουν οι πιο κάτω επιπτώσεις:
• Όχληση στην ορνιθοπανίδα από τις εργασίες κατασκευής. Η επίπτωση αυτή κρίνεται μικρής κλίμακας, τοπικού χαρακτήρα και χρονικά περιορισμένη κατά τη φάση κατασκευής και αναστρέψιμη με τη λήψη κατάλληλων μέτρων μετριασμού.
• Όχληση στην ορνιθοπανίδα κατά τη φάση λειτουργίας από την αυξημένη επισκεψιμότητα, τα επίπεδα θορύβου και τον φωτισμό. Η επίπτωση αυτή κρίνεται μικρής κλίμακας, τοπικού χαρακτήρα και αναστρέψιμη με τη λήψη κατάλληλων μέτρων μετριασμού. 
 
Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Αγία Θέκλα- Λιοπέτρι, στα αντικείμενα προστασίας της (είδη χαρακτηρισμού), στους στόχους διατήρησης της, καθώς και της συνεκτικότητας της περιοχής του δικτύου, η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη τη Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στις Περιοχές, το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής Natura 2000, τη σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία και τις εξειδικευμένες γνώσεις των εμπειρογνωμόνων της Ad-hoc επιτροπής.
 
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το εξεταζόμενο έργο κρίνεται ότι δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα είδη καθορισμού της περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ «Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι» και στους οικοτόπους που χρησιμοποιούνται από αυτά ως ζωτικοί χώροι τροφοληψίας, φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και ανάπαυσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων τα οποία καταγράφονται στην έκθεση. 
 
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΔΕΣ
 
Τα προτεινόμενα έργα εντοπίζονται στην ανατολική και δυτική πλευρά του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου Λιοπετρίου και συνοψίζονται στα εξής: 
• Αποξήλωση/κατεδάφιση υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών. 
• Περίπτερο Εισόδου. 
• Κέντρο εκπαίδευσης αλιείας 
• Πολύ-λειτουργικός χώρος. 
• Νέα κρηπιδώματα. 
• Ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών. 
• Θέση Γερανοφόρου. 
• Χώρος διαλογής – επεξεργασίας αλιευμάτων. 
• Χώρος για επισκευή σκαφών – καρνάγιο. 
• Γέφυρα ζεύξης του ποταμού.
 
Επίσης, θα δημιουργηθούν 2 χώροι στάθμευσης. Ο ένας χώρος στάθμευσης τοποθετείται στο βορειότερο όριο της περιοχής μελέτης σε συνάφεια με την έξοδο του αυτοκινητοδρόμου και το περίπτερο εισόδου και θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες του περιβαλλοντικού πάρκου και σε αυτόν θα υπάρχουν 61 χώροι στάθμευσης οχημάτων και ο δεύτερος χώρος (50 θέσεις στάθμευσης) θα δημιουργηθεί σε κοντινή απόσταση από το κέντρο αλιείας για την εξυπηρέτηση των ψαράδων.
 
Τέλος, προβλέπεται η διαπλάτυνση της οδικής πρόσβασης μήκους περίπου 900m προς το αλιευτικό καταφύγιο έτσι ώστε το συνολικό πλάτος κυκλοφορίας να ανέρχεται στα 9-10,50m (περιλαμβανομένων του οδοστρώματος, του πεζόδρομου, του ποδηλατόδρομου), η διαμόρφωση πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και η προστασία των όχθεων από τη διάβρωση, όπου απαιτείται, με τη χρήση συρματοκιβωτίων και φυσικών ογκολίθων.
 

Πηγή