Ο Ποταμός Λιοπετρίου στο Δίκτυο Natura 2000

Η περιοχή «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου» προστέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στον τελικό κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας και Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Η σχετική Γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Μαΐου 2018 από τον Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή, στη βάση των εξουσιών που του παρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 11 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, οι οποίοι εναρμονίζουν τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Σημειώνεται επίσης ότι προηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2017 (Αριθμός Απόφασης 83/908).

Για τη συμπερίληψη της περιοχής «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου» στον κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας λήφθηκε υπόψη σχετικός κατάλογος κριτηρίων, όπως αυτά προκύπτουν από τo Άρθρο 12 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015.

Οι τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, που απαντώνται στην περιοχή είναι:

• Δύο παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι, η μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης, και οι απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
• Ένας παράκτιος και ενδοχωρικός οικότοπος, οι υποτυπώδεις κινούμενες θίνες.
• Ένας οικότοπος προτεραιότητας των γλυκών υδάτων, τα μεσογειακά εποχιακά τέλματα (λιμνία).
• Δύο οικότοποι από λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση, οι δενδρώδεις θαμνώνες με αόρατους και τα φρύγανα από μαζίν.

Το είδος άγριας χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015 που απαντάται στην περιοχή είναι το Crepis pusilla, το οποίο περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου» ως εύτρωτο.

Επιπλέον, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για πέντε είδη άγριας πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος ΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, καθώς σ’ αυτό απαντώνται πέντε είδη χειρόπτερων / νυχτερίδων:

• Η Πτερυγονυχτερίδα, η οποία συγκαταλέγεται στην οικογένεια των Μινιοπτερίδων.
• Η Μικρομυωτίδα και η Πυρρομυωτίδα, οι οποίες συγκαταλέγονται στην οικογένεια των Εσπερινίδων.
• Ο Ρινολόφος του Blasius και ο Τρανορινολόφος, οι οποίες συγκαταλέγονται στην οικογένεια των Ρινολοφίδων.

Σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην περιοχή απαντούν επίσης 18 είδη πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), καθώς και 42 άλλα σημαντικά είδη πτηνών, ερπετών, αμφιβίων, εντόμων και φυτών.

Πηγή: Φιλελεύθερος