Λίμνη Παραλιμνίου: Εικόνες που θυμίζουν σκουπιδότοπο

Έντονες πιέσεις ασκούνται στη Λίμνη Παραλιμνίου και αφορούν στην απομάκρυνση νερού, με σκοπό την αποξήρανσή της, την ανεπαρκή υδατική διαχείριση, την ανεξέλεγκτη πρόσβαση, τη λαθροθηρία και την παράνομη παγίδευση, την απόρριψη υλικών σε διάφορα σημεία, την όχληση που προκαλείται στα είδη πτηνοπανίδας και την υποβάθμιση οικοτόπων από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και τη συνεχή επέκταση του αστικού ιστού στην περίμετρο και τη λεκάνη απορροής της Λίμνης. Η Λίμνη πέραν της πτηνοπανίδας, φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως το ενδημικό υποείδος νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca).

Τις τελευταίες ημέρες μετά και την έντονη βροχόπτωση αφαιρείται το ανάχωμα που κλείνει το αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να φεύγουν από τη Λίμνη. Περαιτέρω, η γύρω περιοχή μοιάζει με απέραντο σκουπιδόποτο με παράνομες εναποθέσεις αδρανών υλικών, αλλά και άλλων υλικών, είτε από επαγγελματίες οδηγούς skip, είτε και από ιδιώτες.

Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο υγροβιότοπο στην Κύπρο, μετά τις Αλυκές Ακρωτηρίου και Λάρνακας. Η Λίμνη Παραλιμνίου έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 τόσο ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) / Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) για τους φυσικούς οικοτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα, όσο και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πτηνά.

Οι οικότοποι καθορισμού για την περιοχή ΤΚΣ/ΕΖΔ είναι η Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, τα Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) και τα Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Νerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae). Τα είδη καθορισμού για την περιοχή ΤΚΣ/ΕΖΔ είναι το είδος προτεραιότητας Natrix natrix cypriaca (Κυπριακό νερόφιδο) και το είδος Rhinolophus hipposideros (Μικρορινολόφος). Τα είδη καθορισμού για την περιοχή ΖΕΠ είναι το Vanellus spinosus (Πελλοκατερίνα), το Himantopus himantopus (Καλαμοκαννάς) και το Charadrius alexandrinus (Νανοπλουμίδι).

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2009, η Λίμνη Παραλιμνίου κηρύχθηκε σε ΖΕΠ, ενώ τον Ιανουάριο 2011 κηρύχθηκε σε ΤΚΣ. Τον Απρίλιο 2015, η περιοχή ΤΚΣ κηρύχθηκε σε ΕΖΔ και εκδόθηκε το Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 13(2) του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου (Μέτρα Προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το αναγκαίο Διάταγμα Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης δυνάμει του άρθρου 15 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 έως 2015, καθώς και το αναγκαίο Διάταγμα Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων δυνάμει του άρθρου 7(6) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 έως 2017.

Οι σημαντικότερες απειλές για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΤΚΣ/ΕΖΔ και ΖΕΠ Λίμνη Παραλιμνίου (CY3000008) είναι οι ακόλουθες: Οικιστική ανάπτυξη, γεωργία, κυνήγι, ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολεοδομικό καθεστώς, προγραμματιζόμενα έργα, αξιολόγηση δικτύων υποδομής, πολιτική μεμονωμένης κατοικίας, παράνομη πρόσβαση στη λίμνη, παράνομη λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, απόθεση αδρανών υλικών, λαθροθηρία και παράνομη παγίδευση.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2012, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε καταδικαστική απόφαση για την Κύπρο για μη συμπερίληψη εντός της ταχθείσας προθεσμίας του τόπου κοινοτικής σημασίας της λίμνης Παραλιμνίου –Καθεστώς προστασίας του είδους Natrix natrix cypriaca.

Το Δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί παρέβη τις υποχρεώσεις της παραλείποντας να συμπεριλάβει την περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου στον εθνικό κατάλογο προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και ανεχόμενη δραστηριότητες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης Παραλιμνίου και μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας για να διαφυλαχθεί ο πληθυσμός του είδους Natrix natrix cypriaca (νερόφιδο της Κύπρου), το οποίο αποτελεί το οικολογικό ενδιαφέρον της λίμνης αυτής και του φράγματος Ξυλιάτου, και παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εγκαθιδρυθεί και να εφαρμοστεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας του είδους αυτού.

Μνημείο κακοδιαχείρισης

Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών Κλείτος Παπαστυλιανού, δήλωσε σχετικά: Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί τη δεσπόζουσα περίπτωση ανεπαρκούς και κακής διαχείρισης μίας προστατευόμενης περιοχής Na2000 και ενός ιδιαίτερα σημαντικού υδροβιοτόπου. Η πρόσβαση εντός της Λίμνης παραμένει ανεξέλεγκτη με οχήματα να εισέρχονται και να απορρίπτουν σκουπίδια και μπάζα σε δεκάδες σημεία, ενώ διάφορα έργα που χωροθετούνται εντός και πλησίον της Λίμνης δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και δεν έχουν καν λάβει πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, όπως για παράδειγμα το υφιστάμενο σκοπευτήριο, οι υφιστάμενοι διάδρομοι αγώνων μοτοσυκλέτας και η πίστα αερομοντελισμού. Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί ένα μνημείο κακοδιαχείρισης μίας σημαντικής περιοχής προστασίας της φύσης.

Παρακολουθούν τη στάθμη του νερού

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η Λίμνη Παραλιμνίου, μετά και τις τελευταίες βροχοπτώσεις, έχει δεχθεί αρκετές ποσότητες νερού, ευεργετικές για τον υγροβιότοπο.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η Λίμνη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου υδρολογικού δικτύου, μαζί με τον ποταμό εισροής, το κανάλι εκροής (το οποίο εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα), τα μικρά αρδευτικά φράγματα και τα κανάλια ομβρίων της άμεσης περιοχής.

Το κανάλι εκροής λαμβάνει νερό, τόσο από τη λίμνη όσο και από τα κανάλια ομβρίων των παρακείμενων οικιστικών περιοχών και δρόμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κατά διαστήματα ανάγκη για άνοιγμα του θυροφράγματος στο βόρειο άκρο της λίμνης για αποφυγή πλημμυρών. Επιπλέον, και πάλι αναλόγως της στάθμης και του κινδύνου, στο κανάλι της λίμνης που καταλήγει στο κανάλι εκροής, κατασκευάζεται χωμάτινο ανάχωμα για διαχείριση του νερού.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρακολουθούν τη στάθμη του νερού της λίμνης και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες για διαχείριση του νερού.

Σχετικά με τα σκουπίδια, σημειώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) δεν εναποτίθενται πλέον σκουπίδια και αδρανή υλικά, μετά από ενέργειες του Τμήματος Περιβάλλοντος για κλείσιμο των προσβάσεων σε οχήματα εντός της ΕΖΔ και ΖΕΠ. Παράνομη απόρριψη καθώς και παλιές αποθέσεις μπάζων παρατηρούνται γύρω από τη λίμνη, εντός ιδιωτικών οικοπέδων στα βόρεια της ΕΖΔ και ΖΕΠ. Σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές γίνονται καθαρισμοί 2 με 3 φορές τον χρόνο και προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Πηγή: philenews