“Πόλεμος” για τα αμπελοπούλια

Απαράδεκτη, καταστροφική και αντιδημοκρατική χαρακτηρίζουν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που επιτρέπει την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών, οι περιβαλλοντικοί οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης αγρίων πτηνών, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα εξέτασης της επιλεκτικής θήρευσης μόνο αμπελοπουλιών, κάτω από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.«Αντί να πατάσσεται η παγίδευση, ανοίγει ο δρόμος της νομιμοποίησης»Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Committee Against Bird Slaughter και το Foundation Pro Biopersity καταδικάζουν το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο αφού όπως υποστηρίζουν ανοίγει το δρόμο για τη νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών.Επισημαίνουν εξάλλου, ότι το κίνητρο για τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» είναι η νομιμοποίηση και όχι η πάταξη του φαινομένου, καθώς θα είναι αδύνατο να ελεχτεί το κυνήγι, αφού η κατάσταση με την παράνομη παγίδευση είναι ήδη εκτός ελέγχου.«Ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών»Την ίδια ώρα, οι περιβαλλοντικοί οργανισμοί ξεκαθαρίζουν ότι ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, έχει διαμορφωθεί με αντιδημοκρατικά μέσα και χωρίς καμία διαβούλευση.Σημειώνεται ότι, το επιχείρημα της παραδοσιακής πρακτικής της παγίδευσης άγριων πτηνών έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, όταν η Ισπανία προσπάθησε να νομιμοποιήσει τη χρήση ξόβεργων.Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα και καταδίκασε την Ισπανία για τη νομιμοποίηση μιας μη επιλεκτικής μεθόδου και για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Πτηνά (υπόθεση C-79/03, 9 Δεκεμβρίου 2004).Τέλος, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απαιτούν όπως υιοθετηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο όπως υποστηρίζουν, συζητήθηκε και αναπτύχθηκε με όλες τις αρμόδιες αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του 2013-2014, και το οποίο έχει ως βάση τη μηδενική ανοχή και δεν περιλαμβάνει οποιοεσδήποτε παρεκκλίσεις για νομιμοποίηση της θήρευσης αμπελοπουλιών.Πηγή: SigmaLive