Και φροντιστήρια ελληνικών στους αιτητές ασύλου

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, τονίζοντας πως η Κυβέρνηση Χριστόφια είναι δεσμευμένη για μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική… 

Η πολιτική αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Συλικιώτης, έχει εκπονηθεί και φέρνει εγγύτερα το όραμα για μιαν κοινωνία αλληλέγγυα, που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, εμπλουτίζεται και στηρίζει τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα.

»Μια κοινωνία», πρόσθεσε, »που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, απαλλαγμένη από τα όποια ξενοφοβικά και ρατσιστικά σύνδρομα».

Σε ομιλία του στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την έναρξη των δράσεων »Ελληνικά για Αιτητές Ασύλου» και »Ελληνικά για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας», στο πλαίσιο του Ταμείου Προσφύγων και »Ελληνικά για Υπηκόους Τρίτων Χωρών» στο πλαίσιο του Ταμείου Ενταξης (Ετήσιο Πρόγραμμα 2010), ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι τα τρία αυτά προγράμματα ανέλαβαν να υλοποιήσουν το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι και η ανάδοχος εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει δημιουργήσει τέσσερα Ταμεία Αλληλεγγύης και οι πόροι που διατίθενται από αυτά τα Ταμεία στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 φθάνουν συνολικά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο Υπουργός.

»Αυτή την περίοδο», συνέχισε ο κ. Συλικιώτης, »στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ βρίσκεται το υπό συζήτηση νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 – 2020, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί μιαν από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας».

»Σε ό,τι αφορά στα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων», πρόσθεσε, »συμφωνούμε με σειρά νέων προτάσεων που τίθενται και οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις που ήσαν και δικές μας εισηγήσεις».

Ο Υπουργός Εσωτερικών χαιρέτισε ιδιαιτέρως »την απλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων και την ενοποίηση του Ταμείου Προσφύγων, του Ταμείου Ενταξης και του Ταμείου Επιστροφών σε Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και την επέκταση της υλοποίησης των δράσεων από ετήσια σε πολυετή βάση και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας σε εθνική βάση».

»Η σημασία που προσδίδουμε, όπως και η ΕΕ στο σύνολο της, στα θέματα ένταξης μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής», δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, »εκφράζεται και στην ατζέντα προτεραιοτήτων που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012».

»Στο πλαίσιο αυτό», είπε ο Υπουργός, »προγραμματίζουμε τη διοργάνωση σχετικής με το θέμα Υπουργικής Διάσκεψης στη Λευκωσία» και »βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου πολιτικής και μηχανισμού αξιολόγησης που θα ενσωματώνει μετρήσιμα, αλλά και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης στους τομείς που σε πρώτο στάδιο έχουμε καταλήξει: της απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ενεργούς συμμετοχής στα κοινά».

»Βοηθητικά προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, »είναι και τα σχετικά συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες τον περασμένο Δεκέμβριο».

»Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και, συνεπακόλουθα, της ιστορίας και του πολιτισμού μας», δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, »αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας».

»Μια πολιτική με πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, αφού», όπως είπε, »η επιτυχής ένταξη των μεταναστών αποτελεί κλειδί για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη στις κοινωνίες υποδοχής».

»Στη βάση αυτών των δεδομένων», πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, »έχουμε καθορίσει, ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της ολοκληρωμένης μεταναστευτικής μας πολιτικής, την ένταξη των μεταναστών».

»Στο πλαίσιο αυτό», δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, »έχουμε διαμορφώσει και υλοποιούμε με πολύ θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2010 – 2012 για την ένταξη των μεταναστών, ένα Σχέδιο, που διαμορφώθηκε με τη συμβολή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων εμπλεκόμενων οργανώσεων, τους οποίους και ενεργοποιεί στα διάφορα στάδια και διαδικασίες υλοποίησής του».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός, το Σχέδιο Δράσης προνοεί συγκεκριμένες δράσεις και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και επαναξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους, με στόχο την ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, μέσω της δημιουργίας σαφούς διαδρομής με ενδεχόμενους σταθμούς έως την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος, της άδειας μετανάστευσης, ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας.

Το Σχέδιο Δράσης »αποτελεί ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο για συνολική αντιμετώπιση του θέματος με τις επί μέρους δράσεις του και όχι ένα εκτενές θεωρητικό κείμενο», δήλωσε ο κ. Συλικιώτης.

Επίσης, πρόσθεσε, »έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αξιολογείται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, περιλαμβάνει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς άξονες προτεραιότητας και, επίσης, συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες δράσεις για κάθε άξονα προτεραιότητας, τις πηγές χρηματοδότησης και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους».

»Θα πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθούμε», είπε ο Υπουργός, »πως η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, σε μεγάλο βαθμό, στηρίζεται και στη σωστή αξιοποίηση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται στην Κύπρο».