Σεμινάριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

a 6515 Ειδήσεις
a 6515 Ειδήσεις

Για πρόληψη κινδύνων στον εργασιακό χώρο

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου σε συνεργασία με τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αμμοχώστου και Λεμεσού, και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργανώνουν στις 30 Μαΐου, σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων»… 

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η διάδοση του βασικού μηνύματος ότι οι εργαζόμενοι και η διοίκηση/ οι εργοδότες πρέπει να συνεργάζονται στον τομέα της πρόληψης των κινδύνων στην εργασία για πρακτικούς, οικονομικούς, νομικούς και ηθικούς λόγους.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε όλα τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών δημόσιου τομέα, στους εργοδότες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά και επεξήγηση των κατευθυντήριων οδηγιών στους εργοδότες προκειμένου να διαχειρίζονται από κοινού με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία, παρουσίαση του Διαδραστικού Διαδικτυακού Εργαλείου για την Εκτίμηση Κινδύνου (OIRA), Χρηματοδοτούμενα Σχέδια για ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση, και παράδειγμα Καλής Πρακτικής από εκπρόσωπο εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε για την πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Η εκδήλωση θα είναι διάρκειας τριών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012, η ώρα 10:30 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza (πρώην Holiday Inn) στη Λεμεσό.

Παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, τηλ. 22889748/49/52, e-mail: stalo@ccci.org.cy, φαξ. 22661044.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές κατά προτεραιότητα με την χρονολογική σειρά που υπεβλήθησαν.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, ενώ περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22889752/49/48.