Ρεκόρ νέου δανεισμού το 2022 – Καθαρά κέρδη €71 εκ. για Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκ. κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το 2022, έναντι €30 εκ. για το 2021

E255A12C 8C8F 4E41 A3F9 5BB9BB20E541

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκ. κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το 2022, έναντι €30 εκ. για το 2021. Ξεπερνώντας τους στόχους των τελευταίων προβλέψεων του Νοεμβρίου 2022, η Τράπεζα κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις, ενώ το 2022 ήταν και έτος-ρεκόρ σε νέο δανεισμό.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου είπε ότι «τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 που ανακοινώνουμε σήμερα, ξεπερνούν τους στόχους μας και επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις».

Κερδοφορία, έσοδα-έξοδα

Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €71 εκ., έναντι €30 εκ. το 2021. Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία  και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανήλθε σε 11,3% για το έτος 2022, από περίπου 10% που ήταν η τελευταία πρόβλεψη Νοεμβρίου, στα €188 εκ., αυξημένα κατά 107% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων.

Τα συνολικά έσοδα το 2022 ανήλθαν σε €699 εκ., σε σύγκριση με €581 εκ. το 2021. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το 2022 περιλάμβαναν αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, καθώς και εξαιρετικά υψηλά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, με συνολική συνεισφορά ύψους 47% στο σύνολο των εσόδων.

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €381 εκ., σε σύγκριση με €383 εκατ. για το 2021, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων 50% αφορά το κόστος προσωπικού, 40% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα και 10% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €190 εκ. για το έτος 2022, σε σύγκριση με €202 εκ. για το έτος 2021, μειωμένο κατά 6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των Εθελούσιων Σχεδίων Αποχώρησης Προσωπικού, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το 2022. Το ΣΕΑ οδήγησε στη μείωση του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος κατά 16%. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα εργοδοτούσε 2.889 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με 3.438 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή 19% του κόστους προσωπικού με περίοδο απόσβεσης 2,7 έτη.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το έτος 2022 ανήλθε σε 49%, σε σύγκριση με 60% το 2021.

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ισχυρή επίδοση, αναβαθμίζουμε σήμερα τον στόχο μας για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 σε πάνω από 13% , θέτοντας τις βάσεις για να ξεκινήσουμε ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων», ανέφερε ο κ. Νικολάου. Υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του στόχου για την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) βασίζεται στην ευνοϊκή θέση στις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, στη σημαντική συνεισφορά των μη επιτοκιακών εσόδων, διατηρώντας παράλληλα τα έξοδα υπό περιορισμό, στο υγιές δανειακό χαρτοφυλάκιο και στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση.

Καταθέσεις και κεφαλαιακή επάρκεια

Οι συνολικές καταθέσεις της Τράπεζας στο τέλος του 2022 ανέρχονται σε €19 δισ., αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα κατέχει το 37,2% του μεριδίου της αγοράς στις καταθέσεις. Το κόστος των καταθέσεων παραμένει χαμηλό, με τα επιτόκια στις εμπρόθεσμες καταθέσεις να έχουν αυξηθεί κατά 10 μονάδες βάσης από το τρίτο στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νικολάου απάντησε ότι εντός του 2023 υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση των καταθετικών επιτοκίων.

Η ρευστότητα της Τράπεζας παραμένει σε ψηλά επίπεδα, με €7,6 δισ. καταθέσεων να είναι τοποθετημένα στην ΕΚΤ, σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.4% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 20,6%.

Χαρτοφυλάκιο δανείων, ρεκόρ για νέο δανεισμό

Με νέο δανεισμό ύψους €2,1 δισ., αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση, το 2022 για την Τράπεζα Κύπρου αποτέλεσε έτος ρεκόρ από το 2015, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα διεκδικεί τον τίτλο του «αιμοδότη της κυπριακής οικονομίας», καθώς κατέχει το 40,9% του μεριδίου αγοράς δανείων, από 38,8% το 2021. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2023 η ζήτηση νέου δανεισμού αναμένεται να μειωθεί, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Σημειώνεται και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι δανειοδοτήσεις που δόθηκαν από το 2016 και μετά, είναι κατά 99% εξυπηρετούμενες, σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων. Το χαρτοφυλάκιο καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9,6 δισ. και είναι αυξημένο κατά 3% σε ετήσια βάση.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έπεσε στο 4%, από 12,4% το 2021, με την ολοκλήρωση του Helix 3 τον Νοέμβριο και την πώληση €0,6 δισ. Ο Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ βρίσκεται στο 69%. «Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως», αναφέρει στην έκθεσή της η Τράπεζα.

Ερωτηθείς για την αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι σε σύγκριση με την επιλογή του ενοικίου, η δόση στεγαστικού δανείου εξακολουθεί να συμφέρει, ενώ σημείωσε ότι αιτήματα πελατών για αλλαγή επιτοκίου εξετάζονται από τα καταστήματα. Σημείωσε, επιπλέον, ότι δεν παρατηρήθηκε χειροτέρευση του χαρτοφυλακίου ή άνοδος των καθυστερήσεων.

Πέρα από τράπεζα

Ο κ. Νικολάου έδωσε επίσης έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη του Οργανισμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε εταιρεία τεχνολογίας που τυγχάνει να δίνει δάνεια, δεν είμαστε μόνο μια τράπεζα». Συγκεκριμένα, οι ενεργοί χρήστες του internet και mobile banking ανέρχονταν στο τέλος του χρόνου σε 412.000, ενώ το 94% των συνολικών συναλλαγών διενεργούνται ψηφιακά. Επιπλέον, ήδη από τον Ιανουάριο, παρέχονται δάνεια μέσω κινητού, με στόχο σταδιακά να αντικατασταθούν ψηφιακά όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στα καταστήματα.

Αναδεικνύοντας τη συνολική προσφορά της Τράπεζας Κύπρου στον τόπο, ο κ. Νικολάου είπε ότι «εκτός από οικονομικός αιμοδότης» της Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει συνολικότερα, μέσω του Ογκολογικού Κέντρου, στο οποίο έχουν δοθεί πάνω από €70 εκ. από το 1998, μέσω του δικτύου Support CY, με πάνω από €880 εκ. συνεισφορά στην κοινωνία, με τελευταίο παράδειγμα την αποστολή βοήθειας στους σεισμόπληκτους στη Συρία. Επίσης, ανέδειξε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, με την πλούσια δράση του, ενώ μίλησε και για το IDEA, μία ΜΚΟ που βοηθά στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Κληθείς να κάνει απολογισμό της δεκαετίας από το 2013 μέχρι σήμερα, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι «είναι εντυπωσιακή» η αλλαγή της Τράπεζας και η εμπιστοσύνη του κόσμου, «είναι κάτι που μας τιμά». Ανέφερε ότι κατά τη δεκαετία η Τράπεζα δεν επικεντρώθηκε μόνο στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ, αλλά και στην ψηφιακή μεταρρύθμιση και στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ αναγνώρισε και τη συμβολή του προσωπικού στα καλά αποτελέσματα της Τράπεζας.

Πηγή: ΚΥΠΕ