ΚΥΠΡΟΣ: Εισήγηση για λειτουργία θαλάσσιων υδρόπαρκων

171

Μετά τα υδροπάρκα που έχουν ξεφυτρώσει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ακόμα και μέσα σε χώρους ξενοδοχείων, το υπουργείο Εσωτερικών μέσα από κατευθυντήριες οδηγίες προωθεί τη λειτουργία πλωτών ειδών αναψυχής. Σημειώνεται ότι σήμερα η εγκατάσταση πλωτών ειδών αναψυχής διέπεται μέσα από συγκεκριμένα άρθρα του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και γίνεται μετά από αδειοδότηση από την οικεία Τοπική Αρχή, μόνο σε σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκεκριμένο Σχέδιο Χρήσης για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων.

Παρόλα αυτά, η οικεία νομοθεσία παρουσιάζει κενό αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά και κατ’ επέκταση τους όρους λειτουργίας και εγκατάστασης εντός της θάλασσας των πλωτών ειδών αναψυχής. Το θέμα της αδειοδότησης τέτοιου είδους διευκολύνσεων προβληματίζει την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών η οποία ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών για την ετοιμασία πρότυπων κατευθυντήριων οδηγιών για κάλυψη του νομοθετικού αυτού κενού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού μελέτησε και επεξεργάστηκε αντίστοιχα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα/οδηγίες, κατέληξε σε προσχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών ειδών αναψυχής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσημη θέση του ΚΟΤ για το θέμα που εγείρει σοβαρά θέματα ασφάλειας για τους χρήστες των πλωτών ειδών αναψυχής, αλλά και γενικότερα τους λουομένους. Σύμφωνα με τη θέση του ΚΟΤ, όπως αυτή εκφράστηκε με επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών, επιβάλλεται όπως τα θέματα ασφάλειας για τους χρήστες εξεταστούν σοβαρά και ρυθμιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σύμφωνα με τον ΚΟΤ, οι κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και να ενταχθούν ως κανονισμοί στον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο για την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών ειδών αναψυχής. Σύμφωνα με τον ΚΟΤ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από ποιες υπηρεσίες/τμήματα, απαιτείται η Τοπική Αρχή να εξασφαλίσει σύμφωνη γνώμη/συγκατάθεση για την καταλληλόλητα του θαλάσσιου χώρου που θα εκμισθώνεται για τη λειτουργία πλωτών ειδών αναψυχής. Επίσης, για τη δυνατότητα και διαδικασία εκμίσθωσης θαλάσσιου χώρου σε Τοπική Αρχή και ακολούθως υπεκμίσθωσής του σε ιδιώτη, ο ΚΟΤ θέλει να γνωρίζει τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι πρέπει να καθοριστούν τα προσόντα που επιβάλλεται να έχει ο διαχειριστής και οι εργοδοτούμενοι στο θαλάσσιο υδροπάρκο π.χ. Καθαρό ποινικό μητρώο, δίπλωμα πρώτων βοηθειών. 

Ένα άλλο κενό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι σε ποιο στάδιο θα εγκρίνεται το Σχέδιο Χρήσης Παραλίας με τον χώρο που θα λειτουργούν πλωτά είδη αναψυχής και ποια δικαιολογητικά, άδειες και βεβαιώσεις θα υποβάλλονται από την Τοπική Αρχή. 
Με στόχο να διαφυλαχθεί το φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των λουομένων, θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων ο μέγιστος αριθμός υδροπάρκων ανά Τοπική Αρχή/χιλιόμετρα παραλίας και η καταλληλότητα των παραλιών στις οποίες θα λειτουργήσουν τα υδροπάρκα.

Ο ΚΟΤ εισηγείται όπως απαγορευτεί η λειτουργία θαλάσσιων υδροπάρκων στις παραλίες «Natura».

Στις κατευθυντήριες οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται ότι ο χώρος εκμίσθωσης θα βρίσκεται σε απόσταση που δεν θα υπερβαίνει τα 40 μέτρα από την ακτογραμμή χωρίς να διασαφηνίζεται κατά πόσον θα βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης προστασίας των λουομένων. Θέση του ΚΟΤ είναι ότι η λειτουργία υδροπάρκων εκτός της ζώνης προστασίας των λουομένων σε παραλίες που διέρχονται σκάφη θα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που εγείρεται είναι να καθοριστεί το τμήμα/ Υπηρεσία, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και στελέχωση που θα έχει την ευθύνη ελέγχου της τήρησης των κατευθυντήριων οδηγιών (όρων και προϋποθέσεων) από τους εκμισθωτές και τις Τοπικές Αρχές όπως για παράδειγμα το TEN και η Λιμενική Αστυνομία εκτελούν ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων αθλημάτων. Σύμφωνα με τον ΚΟΤ, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών δεν έχει τη στελέχωση αλλά ούτε και την τεχνογνωσία για έλεγχο της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών.

Παράλληλα, προτείνεται όπως τα θαλάσσια υδροπάρκα να τοποθετούνται κατά προτίμηση στα άκρα των παραλιών ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα και η επιτήρηση της παραλίας από τους ναυαγοσώστες, καθώς επίσης και να καθοριστούν ανώτατες τιμές για τη χρήση των υδροπάρκων όπως γίνεται και στην περίπτωση των θαλάσσιων αθλημάτων.

Ασφάλεια προσωπικού και χρηστών

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και των χρηστών κατά τη διάρκεια της παραμονής και της χρήσης των εν λόγω εγκαταστάσεων. Με δεδομένο ότι οι πλωτές πλατφόρμες αναψυχής θα είναι εντός της ζώνης ευθύνης των ναυαγοσωστικών πύργων, το ΚΣΕΔ που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας προτείνει τη συμπερίληψη επιπλέον προνοιών στις κατευθυντήριες γραμμές.

Συγκεκριμένα, προτείνει όπως σε περίπτωση που δεν διαθέτουν πλωτό διάδρομο προς την ακτή, να διαθέτουν ταχύπλοο σκάφος μήκους τουλάχιστον 3,5 μέτρων για άμεση χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στις σημαντικότερες εισηγήσεις είναι η επιτήρηση των πλωτών ειδών αναψυχής από προσοντούχους ναυαγοσώστες, καθώς επίσης και η επιθεώρησή τους για θέματα ασφάλειας και σωστικών μέσων, κάθε χρόνο σχετικά με τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες από αρμόδιους λειτουργούς του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

Πηγή