Κτίζεις σε γη των γονιών σου; Δικαιούσαι επιστροφή ΦΠΑ 14%

Επιστροφή Φ.Π.Α. 14% σε γη που αγοράστηκε από γονέα/κηδεμόνα και μεταβιβάζεται σε δικαιούχο τέκνο για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 5%

cache 1500x3000 analog medium 1069949 113900 26112020 μείωση ΦΠΑ, ΦΠΑ

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/01/2022, παρέχεται η ευχέρεια επιστροφής Φ.Π.Α. 14% σε γη η οποία αγοράστηκε από γονέα ή κηδεμόνα και η οποία μεταβιβάζεται σε ενήλικο τέκνο, για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

Το Σχέδιο εφαρμόζεται για οικόπεδα που ορίζονται στο Όγδοο Παράρτημα, παράγραφο (1)(β)(ii) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και τα οποία υπόκεινται σε Φ.Π.Α.. Οι υπόλοιποι όροι του Σχεδίου εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα τροποποίηση ισχύει από την ημερομηνία Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή από 12/01/2022.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας βρίσκεται αναρτημένη η Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του Φ.Π.Α. στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.