Αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο του 2021 – Ποιος ο Δείκτης Τιμών του 2020

Σε ποια κατηγορία παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Δεκέμβριο του 2020 όσο και με τον προηγούμενο μήνα.

cache 1500x3000 Analog medium 760392 77096 1282019 2021, Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2021 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

20012022 EL cystat consumer 2021, Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτή

 Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash estimate).

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2020, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά 15,8% και 13,7% αντίστοιχα. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,8%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (8,6%). (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Δεκέμβριο του 2020 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 28,0% και -1,6% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΕνΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Νοέμβριος
202
1

Δεκέμβριος
202
1

Δεκ 21/
Δεκ 20

Δεκ 21/
Νοε 21

Ιαν – Δεκ 21/
Ιαν – Δεκ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

 103,36

 102,57

1,1

-0,8

0,0

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

 95,71

 95,31

0,3

-0,4

-0,7

Ένδυση και Υπόδηση

 105,61

 105,56

3,2

0,0

2,1

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

 121,78

 121,19

15,8

-0,5

7,4

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

 95,78

 96,45

2,3

0,7

0,6

Υγεία

 103,42

 103,45

1,0

0,0

0,7

Μεταφορές

 104,76

 104,28

13,7

-0,5

8,6

Επικοινωνίες

 94,00

 94,01

0,1

0,0

-1,3

Αναψυχή και Πολιτισμός

 106,04

 106,15

2,2

0,1

2,1

Εκπαίδευση

 106,13

 106,13

0,6

0,0

0,3

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

 103,38

 102,80

3,3

-0,6

0,4

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

 101,34

 101,36

1,3

0,0

0,7

Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ

104,37

104,04

4,8

-0,3

2,3

 

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές
Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Δεκ 21/
Δεκ 20

Δεκ 21/
Νοέ 21

Γενικός Εν.ΔΤΚ

1000

4,8

-0,3

Ενέργεια

84,01

28,0

-1,6

Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός

236,04

0,9

-0,7

Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα

219,83

3,2

0,2

Υπηρεσίες

460,13

2,9

-0,1

Σημείωση: Οι επιμέρους συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Η διαφορά στο άθροισμα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών Κανονισμών.

Η Ετήσια μεταβολή δείχνει τη μεταβολή του ΕνΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.


Προϊόντα/Υπηρεσίες

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τα προϊόντα που περιέχονται στον ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.


Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες είναι οι ακόλουθες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη). Οι συλλεγόμενες τιμές είναι πραγματικά καταβαλλόμενες τιμές από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων φόρων (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης). Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Δείκτη και οι τιμές των ξεπουλημάτων καθώς και οι τιμές άλλων προσφορών εφόσον ισχύουν γενικά και δεν υπόκεινται κάτω από όρους.


Συντελεστές στάθμισης των ειδών

Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του ΕνΔΤΚ υπολογίζονται βάσει των καταναλωτικών δαπανών (των νοικοκυριών και τουριστών), που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της χώρας. Μέχρι το 2011 η κύρια πηγή για τις καταναλωτικές δαπάνες αποτελούσε η Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού, ενώ από το 2012 και με βάση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (No 1114/2010) αξιοποιούνται κυρίως στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.


Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.


Ταξινόμηση

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΕνΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Με τη δημοσίευση του Φεβρουαρίου 2019, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει τις οικονομικές κατηγορίες του ΕνΔΤΚ όπως υπολογίστηκαν από πιο λεπτομερή δεδομένα.


Μεθοδολογική αλλαγή

Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για συμμόρφωση με τον κανονισμό Αρ. 330/2009, από τον Ιανουάριο του 2021 έχει εφαρμοστεί νέος τρόπος υπολογισμού του δείκτη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. O γενικός ΕνΔΤΚ του Δεκέμβριο 2021, με τον δείκτη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών όπως υπολογίζονταν μέχρι το 2020, θα ανερχόταν στις 103,92 μονάδες και ο πληθωρισμός στο 4,7%.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτες Τιμών
CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)
Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή Excel μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα ενημερώνονται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ: +35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy