Φορολογικό “κυνήγι” για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Φορολογική "τάξη" στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επιχειρεί να βάλει ο Γενικός Ελεγκτής

Φορολογική τάξη στα θεάματα και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επιχειρεί να βάλει το Τμήμα Φορολογίας, με σκοπό να κλείσει τρύπες που προκαλούν απώλεια κρατικών εσόδων.

Με βάση τα νέα δεδομένα, κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να προβεί στη διοργάνωση καλλιτεχνικής εκδήλωσης οφείλει να υποβάλει το συγκεκριμένο έντυπο δήλωσης διεξαγωγής καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο Τμήμα Φορολογίας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή και να καταβάλει το ποσό που καθορίζεται από τον Έφορο Φορολογίας εντός τριάντα ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχετικά κενά είχε εντοπίσει ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στους ετήσιους ελέγχους που διενεργεί. Όπως είχε σημειωθεί στην έκθεση του 2018, «δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη της σχετικής φορολογίας με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία επιβολής φορολογίας επί κερδών καλλιτεχνών ή άλλων επαγγελματιών, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ενώ είναι δύσκολη ή/και αδύνατη η παρακολούθηση ή/και λήψη οποιονδήποτε νομικών μέτρων εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία».

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για την διεξαγωγή της καλλιτεχνικής εκδήλωσης αφορούν έξι ενότητες. Η πρώτη έχει σχέση με την αναμενόμενη ημερομηνία διεξαγωγής. Στο έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να διεξαχθεί η καλλιτεχνική εκδήλωση.

Σε περίπτωση που η ίδια εκδήλωση θα έχει περισσότερες από μια ημερομηνίες διεξαγωγής αυτή θα θεωρείται ως μια ενιαία εκδήλωση. Η δεύτερη ενότητα αφορά το πλήρες όνομα των διοργανωτών της καλλιτεχνικής εκδήλωσης.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο διοργανώνει την εκδήλωση. Εάν η εκδήλωση διοργανώνεται από πέραν του ενός ατόμου να αναφερθεί και το όνομα του δεύτερου διοργανωτή. Σε περίπτωση πέραν των δυο ατόμων πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία τους. Η τρίτη ενότητα αφορά τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας του διοργανωτή ή των διοργανωτών της καλλιτεχνικής εκδήλωσης. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ όπου υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός φορολογικής ταυτότητας του διοργανωτή ή των διοργανωτών σε σχέση με την άμεση φορολογία. Σε περίπτωση πέραν των δυο ατόμων πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία τους σε συνημμένο έγγραφο.

Στην τέταρτη ενότητα, το έντυπο υπογράφεται από το άτομο το οποίο προτίθεται να διοργανώσει την καλλιτεχνική εκδήλωση και το οποίο θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό φόρου που αναμένεται να προκύψει από την εκδήλωση καθώς και το ποσό που δύναται να απαιτήσει άμεσα ο Έφορος όπως αυτό καθορίζεται, εντός 30 ημερών.

Η πέμπτη ενότητα αφορά τον καθορισμό του οφειλόμενου φόρου. Σχετικά με τις υπολογιζόμενες εισπράξεις πρέπει να δηλωθεί το ύψος των συνολικών εσόδων που αναμένεται να προκύψουν από τη διοργάνωση της εκδήλωσης είτε με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί προς πώληση είτε με βάση άλλα στοιχεία εάν δεν έχουν εκδοθεί εισιτήρια. Στα συνολικά έσοδα περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε άλλες εισπράξεις όπως για παράδειγμα από χορηγίες με αντιπαροχή, διαφημίσεις κ.λ.π. Στα υπολογιζόμενα έξοδα πρέπει να δηλωθεί το ύψος των εξόδων που αναμένεται να προκύψουν, όπως χρέωση καλλιτέχνη, ενοικίαση χώρου, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, ποτά, κ.λ.π. Στην έκτη ενότητα αναφέρεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζεται το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ του οργανωτή της εκδήλωσης και του καλλιτέχνη ή της εταιρείας που εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη.

Πηγή: Φιλελεύθερος