Πρόστιμο €13.000 στην Pafilia για παραβάσεις που προκάλεσαν τον θάνατο εργάτη

Πρόστιμο €13.000 στην Pafilia για παραβάσεις που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενου

42F443BD 224C 4EB6 9E8A 0E215F54ABED θάνατος εργοδοτούμενου, Πρόστιμο

Την ποινική δίωξη της εταιρείας Pafilia προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί η εταιρεία εντός του 2021, μεταξύ άλλων, για το θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενου.

Στην εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 13.000 ευρώ για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία.

Οι παραβάσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αφορούν σε παράλειψη λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων, κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εκσκαφής για σκοπούς τοποθέτησης αγωγών όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών εκσκαφής, σύμφωνα με σχετική μελέτη ή γραπτές οδηγίες από αρμόδιο πρόσωπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης των τοιχωμάτων/πρανών της εκσκαφής, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να τραυματιστεί θανάσιμα όταν καταπλακώθηκε από βραχομάζα, η οποία υποχώρησε από πλευρικό τοίχωμα (πρανές) της εκσκαφής.

Επίσης, σε παράλειψη διασφάλισης του ελέγχου εκσκαφής πέραν των 2 μέτρων πριν την απασχόληση οποιουδήποτε προσώπου και την ετοιμασία σχετικής έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία και λεπτομέρειες σε σχέση με τους υφιστάμενους ή αναμενόμενους κινδύνους στον χώρο της εκσκαφής και η οποία να καταχωρείται στο ειδικό αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου και να ενημερώνεται το ημερολόγιο του έργου.

Ακόμη υπήρχε παράλειψη διασφάλισης συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο σχέδιο αυτό, καθώς και παράλειψη μέριμνας για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ώστε να περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό, η μέθοδος εργασίας και τα τεχνικά μέτρα, που απαιτούνταν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, για την εκτέλεση εργασιών σε εκσκαφή.

Τέλος υπήρξε παράλειψη ορισμού συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφόρων εργολάβων και υπεργολάβων, κατά την εκτέλεση του έργου.