Τουρκοκύπριος πήρε πίσω την περιουσία του και αποζημίωση €345.000

Τουρκοκύπριος πήρε πίσω την περιουσία του και αποζημίωση €345.000

A0D2FB08 1DDB 4AA6 A8DC 22D79ED56133

Την εκδίκαση της αγωγής εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών κέρδισε ο Τουρκοκύπριος με αμερικανική καταγωγή Orhan Hussein Dervish.

Η αγωγή αφορούσε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Τουρκοκύπριου από τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε την επιστροφή της ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στη Λεμεσό και την συνολική αποζημίωση των €345.000.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερο, ο ενάγων δεν υπήρξε ποτέ πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς έφυγε από την Κύπρο πριν την έναρξη λειτουργίας του κράτους.

Για τη διευθέτηση της απόφασης του Δικαστηρίου, κρίθηκε αναγκαίος ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/κ Περιουσιών του 2023, εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό Εσωτερικών να τον καταθέσει με την μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Βουλή

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, στις 22.06.2022, στα πλαίσια εκδίκασης της Αγωγής 5852/13, Orhan Hussein Dervish εναντίον Γενικού Εισαγγελέα και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, προχώρησε στην εξ συμφώνου (μεταξύ ενάγοντα και εναγόμενων) έκδοση διαταγμάτων (αντίγραφο απόφασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι) τα οποία διαλαμβάνουν για την αποδέσμευση της περιουσίας του κ. Orhan Hussein Dervish από τη διαχείρηση του Κηδεμόνα Τ/κ  Περιουσιών και την απόδοση της στον ενάγοντα.

2. Παράλληλα το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα για την καταβολή αποζημίωσης προς στον Ενάγοντα κ. Orhan Hussein, του ποσού των €310.000 με νόμιμο τόκο προς 2% ετησίως επ’ αυτού από τις 22.06.2022 μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και την πληρωμή των εξόδων της αγωγής τα οποία υπολογίστηκαν σε €20.110.

3. Για την απόφαση για την εξ συμφώνου διευθέτηση της υπόθεσης με τους πιο πάνω όρους, ο Κηδεμόνας Τ/κ Περιουσιών είχε λάβει υπόψη τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα και ειδικότερα το γεγονός ότι ο ενάγοντας ουδέποτε πολιτογραφήθηκε ως Κύπριος πολίτης. Με βάση το πιο πάνω γεγονός, η περιουσία του κ. Orhan Hussein Dervish η οποία βρίσκεται στην Λεμεσό, δεν εμπίπτει στον όρο «τουρκοκυπριακή περιουσία» όπως αυτός αποδίδεται στον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1991 (139/1991), και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του.

4. Σε ότι αφορά τον καθορισμό της συμφωνηθείσας αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις της ενοικιαστικής αξίας του ακινήτου που πραγματοποίησε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και τα εισπραττόμενα ενοίκια που καταβάλλονταν από μισθωτές της περιουσίας προς το Ταμείο Κηδεμόνα, για την περίοδο που η περιουσία τελούσε υπό κηδεμονία.

5. Με βάση τα πιο πάνω και για την κάλυψη της ανάγκης καταβολής της αποζημίωσης που συμφωνήθηκε στο Δικαστήριο ύψους €318.700, τα οποία περιλαμβάνουν το ποσό της αποζημίωσης €310.000, τους τόκους €6.200 μέχρι σήμερα, το ποσό των €104 για τα έξοδα εκδόσεως της απόφασης και το ποσό των €2.380 ως εκτιμητικά έξοδα, και επιπλέον €20.110 για δικηγορικά έξοδα και €10.000 για άλλες δαπάνες που μπορεί να προκύψουν, είναι αναγκαία η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το έτος 2023, ύψους €345.000 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2023, ενέκρινε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για το έτος 2023 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να τον καταθέσει με την μορφή νομοσχεδίου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του. Αντίγραφο αποσπάσματος από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8/8/2023, επισυνάπτεται.

7. Ο Υπουργός Εσωτερικών, με την παρούσα Εισηγητική Έκθεση καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/κ Περιουσιών του 2023, Νόμος του 2023” για ψήφιση, σύμφωνα με το άρθρο 11 των περί Τ/Κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων αρ. 139 του 1991 έως 5(Ι)/2023.