Κενή Θέση Εργασίας: Διαφημιστικό / Εμπορικό Τμήμα Famagusta.News

Κενή θέση εργασίας για στελέχωση του Διαφημιστικού / Εμπορικού Τμήματος του Famagusta.News - Στείλε τώρα την αίτησή σου

photo 10 exclusive, FamagustaNews, Θέση Εργασίας, Μικρές Αγγελίες

Το Famagusta.News δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών για υποστήριξη του Εμπορικού / Διαφημιστικού Τμήματος.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα και διεκπεραιώνει αρμοδιότητες σε σχέση με το εμπορικό / διαφημιστικό τμήμα, όπως επικοινωνία με πελάτες, κατάρτιση διαφημιστικού πλάνου, στρατηγικές προώθησης κ.α.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων σχετικές με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται.
 • Προβαίνει σε εκδόσεις τιμολογίων, εισπράξεις και συλλογή οικονομικών δεδομένων.
 • Καταρτίζει ρεπορτάζ, άρθρα και αφιερώματα σχετικά με τα καθήκοντά του.
 • Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις όταν απαιτείται.
 • Άλλα σχετικά καθήκοντα που δύναται να ανατεθούν

Απαιτούμενα Προσόντα / Κριτήρια Επιλογής

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Εν ισχύ άδεια οδήγησης.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εργαλείων γραφείου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel), πολύ καλή γνώση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ικανότητα προσαρμογής σε διαχείριση ιστοσελίδας.

Επιπλέον προσόντα

Ως επιπλέον προσόντα θεωρούνται:

 • Η κατοχή πτυχίου στον τομέα της Διαφήμισης, του Μάρκετινγκ, των Δημοσίων Σχέσεων, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Δημοσιογραφίας ή/και της Ελληνικής Φιλολογίας.
 • Γνώσεις στον τομέα της φωτογραφίας και του βίντεο και των λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο
 • Προηγούμενη πείρα

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://forms.gle/15r3QfeGf31hw7jk6

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η φόρμα Υποβολής Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 15.07.2022. Για οποιεσδήποτε απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση news@famagusta.news

Υπεύθυνη Δήλωση

Με την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέγραψαν όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, και ότι η φόρμα επικοινωνίας συμπληρώθηκε από τους ίδιους καθώς και ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ή την άμεση ανάκληση τυχόν επιλογής. Παράλληλα με την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας, παρέχεται εξουσιοδότηση στο Famagusta.News όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο για σκοπούς επιλογής στη συγκεκριμένη θέση.