ΔΕΡΥΝΕΙΑ: Παρουσίαση του νέου Προγράμματος της ΕΕ «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ

6 gender equality exclusive, Δερύνεια, ΕΕ, ισότητα, προγράμματα

Την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), διοργανώνουν Ενημερωτικές Παρουσιάσεις για το Πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει.

Οι Παρουσιάσεις υλοποιούνται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι/ες παραχωρούν τους χώρους διεξαγωγής.

🕐 10:00πμ
📌 Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας

122 0.26 11 22 exclusive, Δερύνεια, ΕΕ, ισότητα, προγράμματα

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) Η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα €1,55δις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ. και προβλέπει τέσσερεις ειδικούς στόχους:

  • Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
  • Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
  • Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.
  • Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.

Δικαιούχοι των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Άτομα με Αναπηρία, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.