Γεωργοί επ. Αμμοχώστου: Η προθεσμία για δηλώσεις ζημιάς από παγετό

Τί αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας για τη δήλωση ζημιάς από παγετό στις αγροτικές καλλιέργειες - Όλες οι πληροφορίες

Στιγμιότυπο οθόνης 32 exclusive, ΠΑΓΕΤΟΣ

Συνεχίζεται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων για Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από παγετό σε φυτείες Χειμερινών πατατών (με ημερομηνία φύτευσης 15/10/2021 – 31/10/2021) και Ανοιξιάτικων Ι και ΙΙ και σε φυτείες υπό κάλυψη εποχιακών λαχανικών (κολοκύθι, κολοκυθιές και καρπούζι).

Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι «τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Προστίθεται ότι «οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2022 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη στο FAX: 23731071, ή στο Email: pchristofi@da.moa.gov.cy

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (ημερομηνία φύτευσης, ποικιλία και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2021.

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 (Ι)/2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου».

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 23812139, 23812133.

Νοείται, όπως σημειώνεται, ότι σύμφωνα τον Νόμο 103 (Ι)/2019, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς.