Ποταμός Λιοπετρίου: Σημαντική για το Δίκτυο Natura 2000 η προσθήκη του Εθνικού Δασικού Πάρκου

Τί απαντά το Υπουργείο Γεωργίας για την προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Δίκτυο Natura 2000

DJI 0440 1 scaled Natura 2000, Περιβάλλον, Ποταμός Λιοπετρίου, Υπουργείο Γεωργίας
Ποταμός Λιοπετρίου, ©Famagusta.News

Αναφορικά με την παραλαβή από την Κυπριακή Δημοκρατία αιτιολογημένης γνώμης για την επάρκεια του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε σημερινή του ανακοίνωση σημειώνει τα ακόλουθα:

  • Τα δεδομένα της επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν προσεκτικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφενός για να απαντηθούν με τη δέουσα τεκμηρίωση και αφετέρου για να ενταθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί.
  • Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να κλείσει κάθε εκκρεμούσα υπόθεση, με απώτερο στόχο την ορθή συμμόρφωση με το κεκτημένο και την εφαρμογή των Οδηγιών για προστασία της φύσης στη χώρα μας.
  • Με οδηγίες του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, έχει ήδη ξεκινήσει η κωδικοποίηση όλων των αδυναμιών που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφασιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των ενεργειών αυτών. Εντός των επόμενων ημερών, ο Υπουργός θα συγκαλέσει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών – του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και της Υπηρεσίας Θήρας – για συντονισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, καθώς και για την ετοιμασία της απάντησης που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Οδηγιών της Φύσης (Οικότοποι & Πτηνά), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να εντοπίσει αδυναμίες ή και μη ορθή εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών στα κράτη-μέλη και να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά του κράτους-μέλους. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, στην οποία το κράτος-μέλος δύναται να διευκρινίσει τα γεγονότα ή και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

Σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε πολλαπλές ενέργειες σχετικά με την επάρκεια του Δικτύου Natura 2000, με την επέκταση περιοχών και τη συλλογή επιπλέον επιστημονικών στοιχείων, μέσω χαρτογραφήσεων και παρακολουθήσεων, όσον αφορά τους χερσαίους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα δύο τελευταία χρόνια κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 με την προσθήκη του «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ποταμού Λιοπετρίου», την επέκταση του «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς» και την ενοποίηση τεσσάρων κατακερματισμένων δασικών περιοχών στην Πάφο, που πλέον απαρτίζουν το νέο «Δάσος Πάφου».

Την ίδια περίοδο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και όσον αφορά τους θαλάσσιους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων επιστημονικών ερευνών, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η συμπερίληψη της περιοχής «Ωκεανίς» ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας, καλύπτει κενά για θαλάσσιες περιοχές Natura 2000.  Αναμένεται, επίσης, να ενισχυθούν τα μέτρα διαχείρισης στο θαλάσσιο Δίκτυο Natura 2000, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αποτελεσματικών επιτήρησης και παρακολούθησης.

Με τις ενέργειες αυτές καλύφθηκαν μια σειρά από σημαντικές εκκρεμότητες που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την υιοθέτηση των προνοιών των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν τον χαρακτηρισμό και την προστασία παράκτιων και υπεράκτιων περιοχών και ειδών, τόσο σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας όσο και σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά. Ο καθορισμός κατάλληλων θαλάσσιων περιοχών για τα πτηνά στην Κυπριακή ΑΟΖ αντιμετωπίζεται ως θέμα προτεραιότητας και ιδιαίτερης σημασίας.  Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη αρχίσει η εφαρμογή εξειδικευμένων μελετών για συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, ώστε να εντοπιστούν και να καθοριστούν θαλάσσιες περιοχές για τα πτηνά εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Πρόκειται για χρονοβόρες και δαπανηρές μελέτες, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ προηγουμένως στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου.

Famagusta.News