Πράσινο Σημείο αποκτά ο Δήμος Σωτήρας

Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να αποθέτουν διάφορα απόβλητα, κλαδέματα, ανακυκλώσιμα υλικά και χρησιμοποιημένα αντικείμενα - Μεγάλο βήμα στη διαχείριση αποβλήτων από τον Δήμο Σωτήρας

c167fb4dbabf7bb1e767f5e5b76ce2a2 1280x640 1 exclusive, Ανακύκλωση, Περιβάλλον, Πράσινο Σημείο

Πράσινο φως φαίνεται να έχει ανάψει η Περιβαλλοντική αρχή για δημιουργία και λειτουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σωτήρας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος τον περασμένο Μάρτιο εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση με βάση το άρθρο 24 του Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα. Πρόκειται για έργο το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη διαχείριση αποβλήτων το οποίο θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογημένη Διαπίστωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση και λειτουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Σωτήρας, όπου θα αποτελεί ένα οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλη κτηριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε να καταστεί δυνατό οι δημότες να αποθέτουν διάφορα ρεύματα οικιακών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το πράσινο σημείο θα αποδέχεται απόβλητα όπως ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγμένα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Τα εν λόγω απόβλητα στη συνέχεια θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή/και τελική διάθεση.

Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

 • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
 • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
 • εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
 • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
 • χωριστή συλλογή χαρτιού, µμετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
 • διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς

Ειδικότερα τα ΠΣ έχουν ως σκοπό:

 • να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,
 • να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,
 • να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού,
 • να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων,
 • να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και
 • να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση και µέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης.

Η δημιουργία του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σωτήρας θα συμβάλει στην ορθολογιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται ότι θα λυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα της απόρριψης των αποβλήτων, κυρίως ανακυκλώσιμων και ογκωδών που καταλήγουν σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης. Επίσης, θα συμβάλει θετικά στην:

 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών, λόγω της μείωσης της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που παρατηρείται και της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της δημόσια υγείας.
 2. Ορθή συμβολή επίτευξης των στόχων που ορίζονται από την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/EΚ (τροποποιητική 2018/851/ΕΕ) για τα απόβλητα, καθώς και Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων.
 3. Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών και μείωση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται προς ταφή, κυρίως μέσω των κλαδεμάτων και αποβλήτων κήπων.
 4. Μείωση των εκπομπών αέριων θερμοκηπίου (CO2 και CH4).
 5. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα γίνεται η φόρτωση – εκφόρτωση, αποθήκευση και απομάκρυνση των αναφερόμενων υλικών που θα δέχεται το έργο με δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα λόγω των βαριών οχημάτων που θα εισέρχονται στο χώρο.
 • Κεντρική πύλη εισόδου- εξόδου
 • Περίφραξη του οικοπέδου: μεταλλικό πλέγμα σε μεταλλικούς στύλους ανά 1.5 m συνολικού μήκους 230 m
 • Προκατασκευασμένο Κτίριο διοίκησης της εγκατάστασης
 • Προκατασκευασμένο Κτίριο με τουαλέτες κοινού / αποθήκη
 • Διαμόρφωση και φύτευση του περιβάλλοντα χώρου με πράσινο (διπλή συστάδα)
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και σύνδεση με δίκτυο ΑΗΚ
 • Φωτισμός εισόδου και κτιρίου διοίκησης και κτιρίου τουαλετών κοινού/αποθήκη
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών φωτιστικών περιμετρικά του Πράσινου Σημείου
 • Κατασκευή στεγασμένου χώρου (μεταλλικό υπόστεγο)
 • Επιπρόσθετα η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει εξοπλισμό για τα ρεύματα αποβλήτων που θα δέχεται (skips, πλαστικούς/μεταλλικούς κάδους, άλλους κάδους ανακύκλωσης για μπαταρίες, λαμπτήρες, βρώσιμα έλαια)
 • Χώρο στάθμευσης και λειτουργίας προσωρινού τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων (ανάλογα με την αναγκαιότητα)

Υλικά που θα συλλέγονται στο ΠΣ του Δήμου:

Τα διάφορα είδη υλικών και αντικειμένων οικιακής προέλευσης που θα συλλέγονται στο ΠΣ είναι τα ακόλουθα:

 • Υλικά καθαρισμού
 • Χρώματα
 • Θερμόμετρα
 • Φάρμακα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
 • Πλαστικά δοχεία
 • Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ, κ.λπ.)
 • Παιχνίδια
 • Έπιπλα
 • Στρώματα
 • Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια)
 • Κλαδεύματα (πράσινα)
 • Χαρτί
 • Γυαλί
 • Πλαστικό
 • Αλουμίνιο
 • Υφάσματα (ρούχα, κ.λπ.)
 • Χαλιά
 • Υλικά Do It Yourself (DIY): όχι αδρανή γενικά, αλλά πιθανά επαναχρησιμοποιήσιμα πλακάκια, είδη υγιεινής κ.λπ.
 • Ξύλο
 • Άλλα υλικά για ταφή
 • Αδρανή
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Μηχανέλαια

Σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο του προτεινόμενου έργου, θα υπάρχουν 27 skips και 15 κάδοι προς αποθήκευση των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα:

 • 27 skip containers χωρητικότητας 10m3 για συλλογή πλαστικών δοχείων, μεταλλικών αντικειμένων, επίπλων, στρωμάτων, χαλιών, DIY κατασκευών, ξύλου, υλικών συσκευασιών (χαρτόνια) αι αδρανών υλικών,
 • 10 πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1100L για συλλογή υλικών καθαρισμού, χρωμάτων, παιχνιδιών, υφασμάτων, χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου και άχρηστων υλικών,
 • 2 πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240L για συλλογή μπαταριών και λαμπτήρων,
 • 1 πλαστικός κάδος χωρητικότητας 140L για συλλογή φαρμάκων, και
 • 1 πλαστικός κάδος 4.2L για συλλογή θερμομέτρων.

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να ανεγερθεί δίπλα από την πρώην αποθήκη της ΣΠΕ Σωτήρας και κοντά στη ΣΕΔΙΓΕΠ Σωτήρας, σε μέρος του κρατικού τεμαχίου με αρ. 475, στο Φ./Σχ.: 0/2-285-376 με εμβαδόν 6423m2, το οποίο εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη Γ2 (Γεωργική Ζώνη). Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει χώρο φόρτωσης – εκφόρτωσης, διαδρόμους κίνησης οχημάτων, κεντρική πύλη εισόδου – εξόδου, χώρους αποθήκευσης για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων που θα δέχεται (υπόστεγο με skips, πλαστικούς/μεταλλικούς κάδους, κάδους ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και βρώσιμων ελαίων) και χώρους στάθμευσης. Όσον αφορά την επεξεργασία των πράσινων αποβλήτων, στο χώρο θα λειτουργεί προσωρινά τεμαχιστής. Επιπρόσθετα, στο χώρο θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα κτήρια διοίκησης και χώρων υγιεινής. Όσον αφορά τον εξωτερικό χώρο, θα γίνει διαμόρφωση και φύτευσή του με πράσινο σε διπλή συστάδα, ενώ αναμένεται να γίνει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών φωτιστικών περιμετρικά της εγκατάστασης.

Το προτεινόμενο έργο δεν βρίσκεται κοντά από προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Για το έργο έχει εκπονηθεί και Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας Υπεδάφους όπως προβλέπεται.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν εντόπισε οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, πέραν από πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς από ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανάγκη σε νερό για την καθαριότητα κυρίων των κάδων, του χώρου και των οχημάτων μεταφοράς, η οποία υπολογίζεται στα 13.5m3 μηνιαίως και παραγωγή υγρών αποβλήτων αστικού τύπου, η πρόκληση θορύβου και κατ’ επέκταση μετακίνηση των ειδών πανίδας στις γειτονικές περιοχές, οι ενεργειακές ανάγκες της τάξης των 110W/m2 ανά έτος και έκλυση σκόνης από τη λειτουργία του τεμαχιστή (μη συνεχής λειτουργία).

Famagusta.News