Μόνο ο Γεν. Ελεγκτής θα ελέγχει τα οικονομικά των κομμάτων

CEB1 66 Ειδήσεις
Τρεις σημαντικές προσθέσεις περιλήφθηκαν στο τελικό κείμενο του νόμου που θα οδηγηθεί την Πέμπτη ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής και το οποίο αφορά στη χρηματοδότηση των κομμάτων.

CEB1 1788 Ειδήσεις

Οι τρεις προσθέσεις αφορούν το ποσοστό κατανομής της χρηματοδότησης, ότι τα κόμματα για να δικαιούνται χορηγία πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον με 50% των υπό εκλογή θέσεων και τρίτο και πιο σημαντικό ότι ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων θα γίνεται αποκλειστικά από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Ωστόσο όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί θα επιχειρηθούν τροποποιήσεις επί του κειμένου και ήδη το ΔΗΚΟ έχει καταθέσει σχετική πρόταση νόμου.

Σύμφωνα με το κείμενο που διαμορφώθηκε με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών που έχουν ληφθεί κατά την τελευταία της συνεδρία στις 29 Οκτωβρίου η Βουλή καλείται να ψηφίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

● Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου με αντικατάσταση του εδαφίου 3 με το εξής: «(3) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολό της κατανέμεται ως ακολούθως: (α) Ποσοστό ύψους δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τακτικής χρηματοδότησης καταβάλλεται ισόποσα∙ και (β) το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.».

● Διαφοροποιείται περαιτέρω το άρθρο 4 του βασικού νόμου σ’ ό,τι αφορά τους δικαιούχους χορηγίας: «(β) Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται να λαμβάνουν χορηγία, εφόσον- (i) είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, (ii) έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών στις οποίες αφορά η εν λόγω αίτηση, (iii) διεκδικούν τις εκλογές, για τις οποίες αιτούνται χορηγίας, με υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθμού των προς πλήρωση εδρών και, προκειμένου περί βουλευτικών εκλογών, διεκδικούν αυτές με υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια όπως αυτές κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, (iv) έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή εξασφάλισαν ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στις εκλογές τις οποίες αφορά η χορηγία».

● Ιδιαίτερη σημαντική θεωρείται η περίληψη στον νόμο ρήτρας που δεν επιτρέπει σε άλλον πέραν του Γενικού Ελεγκτή να ασκήσει έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων: «6Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δεν δύναται να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των πολιτικών κομμάτων και των οργανώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6Β σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται».

Στις απαγορευτικές ρήτρες που αναφέρονται στις πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων έχει προστεθεί πρόνοια που απαγορεύει την αποδοχή εισφορών που «προέρχονται από άλλο κράτος, υπηρεσίες του ή εταιρείες που ελέγχονται από αυτό».

Στη μεθαυριανή συνεδρία της Βουλής αναμένονται σειρά τροπολογιών από πλευράς κομμάτων. Χθες ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέστειλε την τροπολογία που θα κατατεθεί επισήμως την Πέμπτη σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται σε κοινοβουλευτικά κόμματα να αποδέχονται ιδιωτικές, χρηματικές ή μη εισφορές από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου εξαιρουμένης της κρατικής χορηγίας, της χορηγίας του οργανισμού νεολαίας και των ετήσιων ή άλλων συναφών συνδρομών από μέλη των κομμάτων.

Πηγή: Φιλελεύθερος