Πρόστιμο €28.000 στην ΑΗΚ για τον θάνατο εργαζόμενου

Σειρά παραβάσεων από την ΑΗΚ

ahk ΑΗΚ, Πρόστιμο

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της «Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου», η οποία παρέβη τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την «Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρόστιμο €28.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη να έχει κατάλληλα συντηρημένο ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, με αποτέλεσμα, ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα στο καλάθι του πιο πάνω μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

(β) Παράλειψη αντικατάστασης του φθαρμένου πίρου του βραχίονα αντιστήριξης ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, με αποτέλεσμα ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα στο καλάθι του πιο πάνω μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

(γ) Παράλειψη διενέργειας περιοδικού ελέγχου ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με αποτέλεσμα, ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα στο καλάθι του πιο πάνω μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

(δ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται σε σχέση με την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που δημιουργούν κινδύνους, με αποτέλεσμα ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα σε καλάθι ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του εργοδοτούμενου.

(ε) Παράλειψη αντικατάστασης του φθαρμένου πίρου του βραχίονα αντιστήριξης ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος.

(στ) Παράλειψη διενέργειας περιοδικού ελέγχου ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(ζ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, σε σχέση με την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που δημιουργούν κινδύνους.

(η) Παράλειψη κατάλληλης συντήρησης ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος (δηλαδή το διατηρούσε με φθορά της διαμέτρου του πίρου του βραχίονα αντιστήριξης από 25mm σε 13,5mm).