9.074 άτομα θέλουν να γίνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι σε Κλίμακα Α8

Το Σάββατο οι εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο

1 Copy Copy 113

Συνολικά 9.074 άτομα ετοιμάζονται να ριχθούν στη μάχη το ερχόμενο Σάββατο 14 Οκτωβρίου ώστε να πετύχουν στις εξετάσεις οι οποίες θα τους ανοίξουν το δρόμο ώστε να εργοδοτηθούν στην Δημόσια Υπηρεσία.

Οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων:

α) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και

β) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Για την κλίμακα Α7 οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 23η Σεπτεμβρίου και σε αυτές αιτήθηκαν όπως παρακαθίσουν συνολικά 5.171 άτομα.

Οι εξετάσεις για την Α8

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε εξέταση ικανοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Επιτυχών στις εξετάσεις θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.

Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.

Η επιτυχία στις εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτησης διορισμού σε οποιαδήποτε από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχετικού Καταλόγου Θέσεων που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4145 και ημερομηνία 7.7.23, σε περίπτωση που αυτές προκηρυχθούν το 2024. 

Πηγή: Offsitenews