Άνοιξε η πλατφόρμα για χορηγίες σε Φροντιστήρια, Ωδεία & Σχολές Χορού

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 01 26T152041.768 Υπουργείο οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις από σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, για το ειδικό σχέδιο για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που εξαιρούνται εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι τα Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, εγγεγραμμένα στο Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο του 1971, ωδεία/μουσικές σχολές, σχολές χορού και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Στην περίπτωση δικαιούχων με έτος σύστασης το 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος κύκλος εργασιών του κλάδου για το 2019.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να υποβάλουν την «Αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ» η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στην κατηγορία COVID-19 – Κρατική Χορηγία.

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E74DEB22966128F1C22586680037D456?OpenDocument

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται, μαζί με τα συνοδευόμενα απαιτούμενα έγγραφα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση covidsubsidy@tax.mof.gov.cy

Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021. Οι εν δυνάμει αιτητές, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγκαίρως, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, για να είναι εφικτή η καταβολή του επιδόματος, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού  λογαριασμού/ βεβαίωση από την Τράπεζα όπου παρουσιάζονται τα απαιτούμενα στοιχεία του αιτητή, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους πιο κάτω λειτουργούς:

Χριστίνα Μιχαήλ        Τηλ: 22601965         Ηλεκ. Ταχ.: cmichael@tax.mof.gov.cy

Ρεβέκκα Μεναλάου   Τηλ: 22601915         Ηλεκ. Ταχ.: rmenelaou@tax.mof.gov.cy

Διευκρινίζεται ότι, οι υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα οι θεατρικές ομάδες και  οι θεατρικοί χώροι, θα στηριχθούν μέσα από Ειδικό Σχέδιο που θα ανακοινώσουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.