Άρχισε η υποβολή δηλώσεων για ζημιές από το χαλάζι

imagew 2 2 Αποζημιώσεις, Ζημιές, Υπουργείο Γεωργίας, ΧΑΛΑΖΙ

Την έναρξη της υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς, για ζημιές που προκλήθηκαν από το χαλάζι στις 20 Οκτωβρίου 2019, ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς από τα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Επίσης, το Υπουργείο καλεί τους κατόχους ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2019 στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Σημειώνει πως το σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνεται το είδος καλλιέργειας, η ποικιλία του καλλιεργούμενου είδους που έχει πληγεί, καθώς και η ημερομηνία φύτευσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, για τις μόνιμες φυτείες και τις πρώτες ή δεύτερες καλλιέργειες λαχανικών, πατατών και ετήσιων καλλιεργειών, δικαιούχοι είναι γεωργοί των οποίων τα τεμάχια συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) του έτους 2019, οι οποίοι θα πρέπει να επισυνάψουν στη Δήλωση Ζημιάς έντυπο Δήλωσης Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ για το 2019.

Δικαιούχοι επίσης είναι οι Γεωργοί των οποίων τα τεμάχια δεν συμπεριλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΣΕΕ 2019, οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύουν τη Δήλωση Ζημιάς που υποβάλλουν με έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δεόντως συμπληρωμένο.
Εξαίρεση αποτελούν οι δεύτερες καλλιέργειες με λαχανικά, πατάτες και ετήσιες καλλιέργειες, που βρίσκονται σε τεμάχια τα οποία έχουν περιληφθεί στο ΣΕΕ άλλου γεωργού.

Προσθέτει ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυναφθεί στη Δήλωση Ζημιάς δικαιούχου ο τίτλος ιδιοκτησίας μαζί με διαχειριστήριο έγγραφο, που να καλύπτει την παρούσα περίοδο καλλιέργειας, κατάλληλα υπογραμμένο.

Το Υπουργείο Γεωργίας τονίζει ότι στις περιπτώσεις που η συγκομιδή επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τους λειτουργούς του οικείου Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου.

Αναφέρει πως με βάση τον Νόμο 103(Ι) /2019, και μόνο για όσες ζημιές επισυμβούν εντός του 2019, η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας καθώς και η καταβολή της ετήσιας εισφοράς είναι δυνατό να γίνει και μετά την επέλευση της ζημιάς, εντός όμως του 2019.

Κατά την υποβολή των Δηλώσεων Καλλιέργειας και των Δηλώσεων Ζημιάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, θα πρέπει ο παραγωγός να δώσει εξουσιοδότηση στο Τμήμα Γεωργίας όπως αποκόψει την οφειλόμενη εισφορά από την επόμενη πληρωμή που θα λάβει από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), είτε να καταβάλει ο ίδιος την οφειλόμενη εισφορά στο Τμήμα Γεωργίας, μέχρι τις 31/12/2019, ή να γίνει συμψηφισμός με τυχόν εγκεκριμένες ενισχύσεις οφειλόμενες από το Τμήμα Γεωργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει, ο παραγωγός θα στερηθεί οποιουδήποτε δικαιώματος για ενίσχυση σε σχέση με την παρούσα ζημιά.

Αναφέρει ότι δηλώσεις Ζημιάς γίνονται δεκτές στην περίπτωση υπαίθριων καλλιεργειών και καλλιεργειών κηπευτικών/ ανθοκομικών εντός θερμοκηπίου και προσθέτει ότι οι κατασκευές θερμοκηπίου δεν περιλαμβάνονται στις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου 103(Ι)/2019.

Τέλος, το Υπουργείο αναφέρει πως για επιπρόσθετες πληροφορίες και καθοδήγηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.