Διευκρινίσεις για το Ειδικό Σχέδιο Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτ.Εργαζομένους, για Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και Ωδεία

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 01 26T152041.768 1 Υπουργείο οικονομικών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 26 Ιανουαρίου 2021, για το Ειδικό Σχέδιο Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, για Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και Ωδεία, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Όλες οι σχολές χορού και τα ωδεία, ανεξαρτήτως εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να υποβάλουν την Αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, στην κατηγορία COVID-19 – Κρατική Χορηγία.

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E74DEB22966128F1C22586680037D456?OpenDocument

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021. Οι εν δυνάμει αιτητές, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγκαίρως, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται, μαζί με τα συνοδευόμενα απαιτούμενα έγγραφα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση covidsubsidy@tax.mof.gov.cy

Επισημαίνεται ότι, για να είναι εφικτή η καταβολή του επιδόματος, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα όπου παρουσιάζονται τα απαιτούμενα στοιχεία του αιτητή, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους πιο κάτω λειτουργούς:

Χριστίνα Μιχαήλ Τηλ: 22601965  Ηλεκ. Ταχ.: cmichael@tax.mof.gov.cy

Χριστίνα Λοϊζου  Τηλ: 22601963 Ηλεκ. Ταχ.: chrloizou@tax.mof.gov.cy