Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για σχέδιο χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για το Ειδικό Σχέδιο Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους για Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και Ωδεία

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 02 03T130431.231 Υπουργείο οικονομικών

Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, για Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και Ωδεία, το Υπουργείο Οικονομικών πληροφορεί ότι, μαζί με την αίτηση, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση έκθεσης από εγκεκριμένο λογιστή αλλά βεβαίωση μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όλες οι σχολές χορού και τα ωδεία, ανεξαρτήτως εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να υποβάλουν την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, στην κατηγορία COVID-19 – Κρατική Χορηγία:

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E74DEB22966128F1C22586680037D456?OpenDocument

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021. Οι εν δυνάμει αιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγκαίρως, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται, μαζί με τα συνοδευόμενα απαιτούμενα έγγραφα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση covidsubsidy@tax.mof.gov.cy.

Επισημαίνεται ότι, για να είναι εφικτή η καταβολή του επιδόματος, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα όπου παρουσιάζονται τα απαιτούμενα στοιχεία του αιτητή, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους πιο κάτω λειτουργούς:

Χριστίνα Μιχαήλ     Τηλ.: 22601965       Ηλεκ. Ταχ.: cmichael@tax.mof.gov.cy

Χριστίνα Λοΐζου      Τηλ.: 22601963       Ηλεκ. Ταχ.: chrloizou@tax.mof.gov.cy