Μειωμένη η ανεργία τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο σε σύγκριση με πέρσι

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2022

anergia 910x521 1 Ανεργία, στατιστικά

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2022

Ανεργία 6,6%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 474.631 άτομα ή 64,3% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 58,6%) σε σύγκριση με 453.638 άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 443.327 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,1% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,4%) σε σύγκριση με 414.668 άτομα (56,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.305 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναίκες 7,1%) σε σύγκριση με 38.970 άτομα (8,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
 


Απασχόληση
 (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,6% και για τις γυναίκες 71,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 73,5% (άνδρες 79,7%, γυναίκες 67,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 63,6% σε σύγκριση με 60,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 77,3%, Βιομηχανία 19,3% και Γεωργία 3,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,8% της συνολικής απασχόλησης ή 47.929 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,3% (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 393.913 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,5% (45.273 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε προσωρινή εργασία.


Ανεργία
 (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,5% (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 34,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 42,4%, 25,3% και 32,3%.

 

Πίνακας 1
 

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο
2022

1ο Τρίμηνο
2021

1ο Τρίμηνο
2022

1ο Τρίμηνο
2021

Εργατικό Δυναμικό        
Σύνολο

474.631

453.638

64,3

62,2

Άνδρες

249.989

241.813

70,6

69,0

Γυναίκες

224.644

211.826

58,6

55,9

Απασχόληση

Σύνολο

443.327

414.668

60,1

56,8

Άνδρες

234.681

220.456

66,3

62,9

Γυναίκες

208.646

194.213

54,4

51,2

Ανεργία

Σύνολο

31.305

38.970

6,6

8,6

Άνδρες

15.307

21.357

6,1

8,8

Γυναίκες

15.997

17.613

7,1

8,3

 

Πίνακας 2
Απασχόληση

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2022

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2022

1ο Τρίμηνο 2021

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία                        
15+

443.327

234.681

208.646

414.668

220.456

194.213

60,1

66,3

54,4

56,8

62,9

51,2

20–64

425.354

222.322

203.032

397.484

207.134

190.351

77,3

83,6

71,3

73,5

79,7

67,7

55–64

67.637

39.304

28.333

63.983

38.099

25.885

63,6

74,8

52,7

60,1

72,8

47,8

Τομέας

Γεωργία

10.469

8.591

1.879

14.227

11.091

3.136

2,4

3,6

0,9

3,4

5,0

1,6

Βιομηχανία

76.285

61.162

15.123

80.003

65.308

14.695

17,2

26,1

7,2

19,3

29,6

7,6

Υπηρεσίες

356.573

164.928

191.644

320.438

144.057

176.381

80,4

70,3

91,9

77,3

65,4

90,8

 

Πλήρης

395.398

214.321

181.076

363.685

196.588

167.097

89,2

91,3

86,8

87,7

89,2

86,0

Μερική

47.929

20.360

27.569

50.983

23.868

27.115

10,8

8,7

13,2

12,3

10,8

14,0

 

Αυτοεργοδοτούμενοι

49.414

30.162

19.252

51.686

34.705

16.980

11,1

12,9

9,2

12,5

15,7

8,7

 

Υπάλληλοι

Σύνολο

393.913

204.519

189.394

362.983

185.751

177.232

88,9

87,1

90,8

87,5

84,3

91,3

Μόνιμοι

348.640

189.210

159.430

314.956

169.155

145.801

88,5

92,5

84,2

86,8

91,1

82,3

Προσωρινοί

45.273

15.309

29.963

48.026

16.595

31.431

11,5

7,5

15,8

13,2

8,9

17,7

 

Πίνακας 3
Ανεργία

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2022

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2022

1ο Τρίμηνο2021

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία                        
15+

31.305

15.307

15.997

38.970

21.357

17.613

6,6

6,1

7,1

8,6

8,8

8,3

15–24

6.867

3.705

3.163

7.471

5.187

2.284

17,7

19,3

16,2

19,5

25,3

12,8

25–64

24.342

11.507

12.835

31.381

16.098

15.283

5,8

5,2

6,4

7,8

7,7

8,0

Διάρκεια

< 6 μήνες

15.883

7.714

8.170

16.501

9.209

7.292

50,7

50,4

51,1

42,4

43,1

41,4

6–11 μήνες

4.681

1.928

2.753

9.866

5.142

4.724

15,0

12,6

17,2

25,3

24,1

26,8

12+ μήνες

10.740

5.666

5.074

12.602

7.005

5.597

34,3

37,0

31,7

32,3

32,8

31,8

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.