«Όχι» Δικαστηρίου σε μεταβίβαση πωληθέντος σε πλειστηριασμό ακινήτου

Σημαντική απόφαση που αφορά δεκάδες πολίτες εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο.

086efb10ed049c182a3394c442d346c3 1 ΑΠΟΦΑΣΗ, μεταβίβαση, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Ειδικότερα, η δικηγορική εταιρεία Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, μέσω της δικηγόρου κ. Έλενας Αρότη, πέτυχαν με αίτηση, της οποίας επιλήφθηκε Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, την έκδοση Προσωρινού Διατάγματος με το οποίο απαγορεύεται (α) στους Καθ’ων η Αίτηση- Εταιρεία Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και (β) στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να μεταβιβάσουν σ’οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το ακίνητο του Αιτητή.

Να σημειωθεί ότι μέσω της Αίτησης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο καταπιάστηκε με το νεοφανές νομικό σημείο (novel point)  του αγώγιμου δικαιώματος ενός οφειλέτη μετά την πώληση του υποθηκευμένου ακινήτου, μέσω πλειστηριασμού ή άμεσης πώλησης. Η Νομοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η αίτηση είναι, μεταξύ άλλων, ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος 9/65.

Πηγή: sigmalive.com