Το ΚΥΠΕ ζητά ανταποκριτή στη Μόσχα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πλούσια και αποδεδειγμένη δημοσιογραφική πείρα στο γενικό ρεπορτάζ και ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ

4fd4c039be74b25fcc8ec24af4f76021 5 ανταποκριτής, Δημοσιογραφία, εξεύρεση εργασίας, ΚΥΠΕ, Μοσχα

Το ΚΥΠΕ ζητά ανταποκριτή με έδρα τη Μόσχα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πλούσια και αποδεδειγμένη δημοσιογραφική πείρα στο γενικό ρεπορτάζ και ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ, άριστη γνώση της ρωσικής επικαιρότητας καθώς και των κυπρορωσικών σχέσεων.

Θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι για επιτέλεση των καθηκόντων τους όποτε αυτό ζητηθεί σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Επίσης θα πρέπει να είναι άριστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν άλλες συνεργασίες με ΜΜΕ, νοουμένου ότι δεν θα διαφοροποιούν τα δεδομένα του συμβολαίου που θα υπογράψουν με το ΚΥΠΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ΚΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης της συνεργασίας.Το συμβόλαιο συνεργασίας θα έχει διάρκεια 36 μηνών, όμως θα τεθεί σε εφαρμογή επί δοκιμαστικής βάσης 6 μηνών οπόταν θα γίνει αξιολόγηση της εργασίας. Προσφέρεται ικανοποιητική μηνιαία αμοιβή.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη (διαδικτυακά).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν επιστολή ενδιαφέροντος, με αντίγραφα των πιστοποιητικών, των προσόντων, βεβαιώσεις για προηγούμενη εργασία και βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση director@cna.org.cy, μέχρι την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 13:00.Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Λειτουργό Διοίκησης του ΚΥΠΕ στο τηλέφωνο 00357-22556012.

Περισσότερες  λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ.