Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών για τις χρεώσεις των τραπεζών

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις χρεώσεις των τραπεζών.

d71219f2b8639ed9a3fa0c718f1eec21 Υπουργείο οικονομικών, χρεώσεις τραπεζών

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Το Υπουργείο αναφέρεται στα σχετικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί, για τα οποία «προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 (Ν.64(Ι)/2017), εξέδωσε Διατάγματα, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή στις 2/11/2020, σχετικά με τον καθορισμό εύλογων τελών για λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά.
Πριν την έκδοση των διαταγμάτων, προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Η μελέτη έλαβε υπόψη τα εθνικά επίπεδα εισοδήματος, τα μέσα τέλη που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών καθώς και πρακτικές άλλων κρατών μελών.

Τα σχετικά Διατάγματα συνεχίζουν να ισχύουν και προνοούν τα ακόλουθα:

(α) Τον καθορισμό ενός ανώτατου τέλους ύψους €36 ετησίως σε ένα Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ανά καταναλωτή, χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών (άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο λογαριασμού καθώς και κατάθεση χρηματικών ποσών) καθώς και ένα ελάχιστο αριθμό πράξεων, που ανέρχεται στις 100 το χρόνο, για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πληρωμών (άμεσες χρεώσεις, πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας κλπ.) και οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ποσά ανά συναλλαγή κάτω των €5.000.
(β) Τη μηδενική χρέωση ως προς την ανάληψη χρημάτων από ATM εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτου Τράπεζας.
(γ) Τη μηδενική χρέωση για τον ελάχιστο αριθμό πράξεων, για τις οποίες τα ΑΠΙ θα καταλογίζουν μόνο εύλογα τέλη σε όλους του Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Τα Διατάγματα διασφαλίζουν εύλογες χρεώσεις για τις πλείστες τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές.

Το κοινό καλείται όπως επικοινωνήσει με τα πιστωτικά του ιδρύματα για τον καθορισμό του βασικού λογαριασμού (ΛΠΒΧ), έτσι ώστε να επωφεληθούν των προνοιών των Διαταγμάτων, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.

Υπενθυμίζεται ότι έκαστος καταναλωτής/πελάτης μπορεί να καθορίσει ένα βασικό λογαριασμό (ΛΠΒΧ) ανεξαρτήτου του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται. Ο βασικός λογαριασμός (ΛΠΒΧ) μπορεί να είναι και κοινός λογαριασμός, αλλά δεν μπορεί να είναι λογαριασμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση (π.χ. όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό, πιστωτική κάρτα κλπ.).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εκτός των βασικών λογαριασμών (ΛΠΒΧ), οι άλλες χρεώσεις των τραπεζών εναπόκεινται στην πολιτική του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στον καθορισμό τους.